Genealogische-HomePage

met de genealogie

van de familie Salverda

 

Ia. Lolke Sibes, trouwt 29 Mei 1670 te Tzum met Lijsbert Dirks.

Uit dit huwelijk:

1. Sijbe Lolkes volgt IIa.

IIa. Sijbe Lolkes, geboren 16 Maart 1673 te Tzum, trouwt 1696 te Welsrijp met Martzen Douwes.

Uit dit huwelijk:

1. Lolke Sijbes volgt IIIa.

IIIa. Lolke Sijbes, geboren 6 September 1711 te Baijum, trouwt 1730 met Hijke Meiles.

Uit dit huwelijk:

1. Meile Lolkes volgt IVa.

IVa. Meile Lolkes, geboren 5 Maart 1733 te Welsrijp, overleden 2 December 1779 te Arum, landbouwer, trouwt 8 April 1764 te Dronrijp met Sietske Piers Salverda, geboren 1747, overleden 16 Maart 1807 te Franeker, dochter van Pier Jans Salverda en Antje Rienks.

Uit dit huwelijk:

1. Antje Meiles Salverda, geboren 1765 te Sexbierum, overleden 3 April 1828 te Oosterend, trouwt met Hendrik Jacobs Schotanus, overleden voor Januari 1828.

2. Lolke Meiles, geboren 1769, overleden 8 April 1809 te Minnertsga, trouwt met Klaaske Zietzes.

3. Hijke Meiles, geboren 1771 te Dronrijp, overleden 12 Januari 1820 te Franeker, trouwt 2 December 1815 met Romke Johannes Pagels.

4. Knierke Meiles, geboren 1777 te Arum, overleden 19 Januari 1836 te Franeker, trouwt 26 April 1801 te Franeker met Elias Sikkes de Haas.

5. Age Meiles Salverda volgt Va.

Meile Lolkes, trouwt eerder 30 Mei 1762 te Dronrijp met Aagje Ages.

Uit dit huwelijk:

1. Age Lolkes.

Va. Age Meiles Salverda, geboren 1779 te Arum, overleden 12 September 1840 te Makkum, trouwt 1802 met Aafke Cornelis Bakker, geboren 18 Oktober 1782 te Arum, overleden 18 Maart 1860 te Makkum, dochter van Cornelis Rinses en Jantje Sjoerds.

Uit dit huwelijk:

1. Meile Salverda volgt VIa.

2. Cornelis Salverda volgt VIb.

3. Rinze Ages Salverda volgt VIc.

4. Jantje Ages Salverda, geboren 20 Juni 1810 te Schalsum, overleden 7 Augustus 1864 te Tzummarum, trouwt 30 Juni 1860 te Barradeel met Gijsbert Jans de Boer.

5. Sijtske Salverda, geboren 13 Juli 1812 te Zweins, overleden 15 December 1838 te Zweins, trouwt 7 Januari 1834 te Franekeradeel met Gijsbert Jans de Boer.

6. Lolke Salverda volgt VId.

7. Pier Salverda volgt VIe.

8. Jan Salverda volgt VIf.

9. Antje Salverda, geboren 10 Maart 1819 te Zweins, overleden 11 April 1859 te Makkum, turfmeetster, trouwt 7 September 1850 te Wonseradeel met Tjeerd Bouwes Bruinsma.

10. Pieter Salverda, geboren 8 Januari 1821 te Zweins.

11. Trijntje Salverda, geboren 7 Januari 1823 te Zweins, overleden 28 Januari 1867 te Makkum, trouwt 13 Mei 1854 te Wonseradeel met Kornelis Freerks Abma.

12. Klaas Salverda volgt VIg.

13. Aafke Salverda, geboren 31 Mei 1826 te Peins, overleden 6 Januari 1857 te Idsegahuizem.

14. Hieke Salverda, geboren 6 December 1827 te Zweins, overleden 31 Januari 1829 te Zweins.

VIa. Meile Salverda, geboren 6 Febuari 1803 te Minnertsga, overleden 9 Mei 1877 te Zurich, Friesland, strandmeester, trouwt 22 Mei 1825 te

Franekeradeel met Gerritje Johannes Jansonius, geboren 25 Oktober 1801 te Zweins, dochter van Johannes Jansonius en Jitske van Wicheren.

Uit dit huwelijk:

1. Age Salverda volgt VIIa.

2. Johannes Salverda, geboren 1 Juli 1828 te Zurich, Friesland, overleden 21 Oktober 1831 te Zurich.

3. Gerrit Salverda volgt VIIb.

4. Aafke Meiles Salverda volgt VIIc.

5. Johannes Salverda volgt VIId.

6. Jitske Salverda, geboren 24 Oktober 1838 te Makkum, trouwt 14 Juni 1866 te Wonseradeel met Salling Siebes Haijtema.

7. Sijtske Salverda, geboren 15 September 1844 te Makkum, trouwt 29 September 1870 te Wonseradeel met Hermen Jonkman.

VIb. Cornelis Salverda, geboren 30 September 1806 te Dongjum, overleden 1 Juni 1841 te Dronrijp, arbeider, trouwt 30 December 1837 te Franekeradeel met Fopkjen Dirks de Swart.

Uit dit huwelijk:

1. Age Salverda, geboren 22 Maart 1839 te Schingen, overleden 20 September 1842 te Dronrijp.

2. Rinske Salverda, geboren 18 September 1840 te Zweins, overleden 29 December 1842 te Dronrijp.

Cornelis Salverda, trouwt eerder 1 Augustus 1835 te Franekeradeel met Doetje Douwes Jellema, overleden 21 December 1835 te Achlum.

Uit dit huwelijk:

1. Aafke Salverda, geboren 12 December 1835 te Achlum, overleden 5 Maart 1878 te Tzummarum, dienstmeid.

VIc. Rinze Ages Salverda, geboren 16 November 1808 te Dongjum, overleden 22 Juli 1871 te Makkum, veldwachter, trouwt 23 April 1836 te Franekeradeel met Klaaske Sjoukes Dongjema, geboren 26 Juni 1811 te Achlum, overleden 3 December 1887 te Makkum, dochter van Sjouke Foppes Dongjema en Attje Taedes Hettenvan.

Uit dit huwelijk:

1. Attje Salverda, geboren 17 Febuari 1837 te Peins, overleden 1 September 1849 te Makkum.

2. Age Salverda volgt VIIe.

3. Aafke Salverda, geboren 29 Augustus 1840 te Peins, overleden 4 Febuari 1869 te Pingjum, trouwt 28 Mei 1864 te Wonseradeel met Meije van de Berg.

4. Sjouke Salverda volgt VIIf.

5. Foppe Salverda, geboren 19 Juni 1844 te Makkum, overleden 6 November 1877 te Makkum, gardenier.

6. Cornelis Salverda volgt VIIg.

7. Taede Salverda, geboren 11 December 1849 te Makkum, overleden 31 December 1849 te Makkum.

8. Taede Salverda, geboren 18 Januari 1851 te Makkum, overleden 19 Febuari 1851 te Makkum.

9. Ottje Salverda, geboren 1 Augustus 1853 te Makkum, overleden 19 Januari 1868 te Makkum.

VId. Lolke Salverda, geboren 28 April 1814 te Zweins, overleden 18 April 1899 te Tzum, trouwt 17 Mei 1845 te Franekeradeel met Antje Wijtses Anema, geboren 16 Augustus 1821 te Ried, dochter van Wijtze Minnes Anema en Ninke Pieters.

Uit dit huwelijk:

1. Dirk Salverda, geboren te Franeker, overleden te Franeker.

2. Minke Salverda, geboren 8 September 1842 te Peins, overleden 7 Mei 1851 te Franeker.

3. Gatske Salverda, geboren 29 September 1848 te Peins, trouwt 15 December 1873 te Franekeradeel met Jelte Visser.

4. Age Salverda, geboren 22 Maart 1850 te Franeker, overleden 11 Augustus 1850 te Franeker.

5. Age Salverda volgt VIIh.

6. Wijtse Salverda, geboren 29 April 1854 te Franeker, overleden 12 Mei 1854 te Franeker.

7. Wijtse Salverda volgt VIIi.

8. Meile Salverda volgt VIIj.

9. Minke Salverda, geboren 18 December 1862 te Franeker, trouwt 8 November 1884 te Franekeradeel met Harmen Bijlsma.

Lolke Salverda, trouwt eerder 15 Mei 1841 te Franekeradeel met Tietje Kornelis Kuik, geboren 19 April 1820 te St. Annaparochie, overleden 2 Mei 1843 te Zweins, dochter van Kornelis Barteles Kuik en Gatske IJsbrands de Groot.

Uit dit huwelijk:

1. Gatske Salverda, geboren 14 Febuari 1842 te Zweins, overleden 16 Augustus 1843 te Zweins.

VIe. Pier Salverda, geboren 16 Mei 1816 te Zweins, overleden 1 Juli 1874 te Franeker, trouwt 12 Mei 1842 te Menaldumadeel met Aaltje Sijbrens Hiemstra, geboren 8 December 1814 te Dronrijp, dochter van Sijbren Haantjes Hiemstra en Pietje Jans Tuinstra.

Uit dit huwelijk:

1. Pietje Salverda, geboren 5 Juni 1843 te Dronrijp, overleden 18 Januari 1879 te Franeker, trouwt 13 Mei 1871 te Franeker met Geert Koopal.

2. Age Salverda volgt VIIk.

3. Afke Salverda, geboren 8 Oktober 1848 te Dronrijp, overleden 27 December 1856 te Makkum.

4. Siebren Salverda volgt VIIl.

5. Trijntje Salverda, geboren 25 Mei 1855 te Makkum, overleden 15 Juni 1855 te Makkum.

6. Trijntje Salverda, geboren 14 Mei 1856 te Makkum, trouwt 19 Mei 1877 te Franekeradeel met Johannes Sjaardema.

VIf. Jan Salverda, geboren 21 Augustus 1817 te Zweins, trouwt 17 Mei 1851 te Wonseradeel met Oeke Taetzes Elgersma, geboren 23 Januari 1817 te Makkum, overleden 25 Maart 1881 te Makkum, dochter van Taetze Sijmons Elgersma en Murkje Cornelis.

Uit dit huwelijk:

1. Murkje Salverda, geboren 17 Mei 1852 te Makkum, overleden 11 Oktober 1857 te Makkum.

2. Afke Salverda, geboren 7 Januari 1854 te Makkum, overleden 6 November 1879 te Makkum, trouwt 20 Mei 1875 te Wonseradeel met Dirk Reinsma.

3. Age Salverda volgt VIIm.

Jan Salverda, trouwt eerder 17 Mei 1845 te Wonseradeel met Antje Jans Pijlgrim, geboren 11 December 1819 te Workum, overleden 1 April 1849 te Makkum, dochter van Jan Romkes Pijlgrim en Leutske Minses de Boer.

Uit dit huwelijk:

1. Luitske Salverda, geboren 25 Mei 1846 te Makkum, trouwt 30 Mei 1868 te Wonseradeel met Klaas Schaaf.

2. Age Salverda, geboren 18 Maart 1849 te Makkum, overleden 27 Mei 1849 te Makkum.

VIg. Klaas Salverda, geboren 9 Juni 1824 te Zweins, overleden 22 Mei 1901 te Wons(eradeel), trouwt 13 Mei 1848 te Wonseradeel met Akke Everts van der Zee, geboren 2 Augustus 1823 te Wons(eradeel), overleden 2 Januari 1896, dochter van Evert Douwes van der Zee en Rinske IJnses Haitsma.

Uit dit huwelijk:

1. Age Salverda volgt VIIn.

2. Evert Salverda, geboren 9 April 1850 te Idsegahuizum, overleden 19 Juli 1850 te Idsegahuizum.

3. Rinske Salverda, geboren 12 Oktober 1851 te Idsegahuizum, overleden 8 Febuari 1879 te Cornwerd.

4. Evert Salverda volgt VIIo.

5. Afke Salverda, geboren 24 December 1855 te Idsegahuizum, overleden 6 Januari 1856 te Idsegahuizum.

6. Afke Salverda, geboren 29 Augustus 1857 te Idsegahuizum, overleden 10 April 1876 te Idsegahuizum.

7. Meile Salverda volgt VIIp.

8. IJnze Salverda volgt VIIq.

VIIa. Age Salverda, geboren 10 September 1826 te Zweins, overleden 27 December 1902 te Makkum, trouwt 28 Mei 1853 te Won(seradeel) met Helena Jippes Wielinga, geboren 29 Oktober 1823 te Makkum, overleden 19 April 1894, dochter van Jippe Wielinga en Tjietske Fijnja.

Uit dit huwelijk:

1. Meile Salverda, geboren 24 September 1854 te Makkum, overleden 7 September 1874 te Makkum, verwer.

2. Jippe Salverda volgt VIIIa.

3. Gerrit Salverda volgt VIIIb.

4. Jan Salverda volgt VIIIc.

VIIb. Gerrit Salverda, geboren 17 September 1830 te Zurich, Friesland, trouwt 30 November 1879 te H.O.N. met Wijbrigje Joustra.

Gerrit Salverda, trouwt eerder 20 Mei 1854 te Wonseradeel met Jetske IJpes de Jong, geboren 2 Januari 1833 te Makkum, overleden 26 November 1877 te Koudum, dochter van IJpe Dirks de Jong en Jeltje Klazes de Boer.

Uit dit huwelijk:

1. Gerritje Salverda, geboren 12 Maart 1856 te Makkum, trouwt 5 Mei 1881 te H.O.(N.) met Sjoerd Zwaan.

2. IJpe Salverda volgt VIIId.

3. Meile Salverda, geboren 27 April 1859 te Makkum, zeeman.

4. Jeltje Salverda, geboren 3 Januari 1862 te Makkum, trouwt 22 Mei 1885 te H.O.(N.) met Jeep de Vries.

5. Afke Salverda, geboren 18 Januari 1864 te Staveren.

6. Katrinus Salverda, geboren 22 Maart 1866 te Staveren, overleden 21 Juli 1868 te Staveren.

7. (levenloos) Salverda, geboren 1869 te Staveren, overleden 12 Febuari 1869 te Staveren.

8. Trijntje Salverda, geboren 2 September 1870 te Staveren, overleden 6 Oktober 1870 te Staveren.

9. Katrinus Salverda, geboren 21 Januari 1876 te Staveren.

VIIc. Aafke Meiles Salverda, geboren 10 Maart 1833 te Zurich, Friesland, overleden 23 Juli 1886 te Amsterdam, trouwt 22 April 1852 te Wonseradeel met Marten Klazes Horjus, geboren 15 Januari 1830 te Makkum, overleden 2 Augustus 1878 te Amsterdam, schipper.

Uit dit huwelijk:

1. Meile Horjus, geboren 12 December 1854 te Makkum, schipper.

2. Klaas Horjus volgt VIIIe.

3. Gerretje Horjus, geboren 25 Oktober 1859 te Workum.

4. Sjoere Horjus, geboren 19 December 1862 te Workum, overleden 27 Juli 1880 te Amsterdam.

5. Marten Horjus, geboren 6 Febuari 1867 te Hoorn.

6. Gerrit Horjus, geboren 17 November 1868 te Hoorn.

7. Ago Horjus, geboren 23 Febuari 1871 te Hoorn.

8. Aafke Horjus, geboren 23 Juni 1874 te Amsterdam, overleden 27 December 1877 te Amsterdam.

VIId. Johannes Salverda, geboren 20 Oktober 1835 te Zurich, Friesland, overleden 3 December 1874 te Makkum, sluiswachter, trouwt 30 April 1859 te Wonseradeel met Grietje Harmens Knobbe, geboren 13 Juli 1838 te Kolderwolde, overleden 10 Febuari 1890 te Makkum, dochter van Harmen Roelofs Knobbe en Margjen Jans Klijnstra.

Uit dit huwelijk:

1. Gerritje Salverda, geboren te Makkum, trouwt met Pieter Roedema.

2. Meile Salverda volgt VIIIf.

3. Harmen Salverda, geboren 31 1863 te Makkum, trouwt met Gerbrig de Jong, geboren 1864.

4. Gerritje Salverda, geboren 29 Maart 1865 te Makkum, overleden 18 Juli 1869 te Makkum.

5. Age Salverda, geboren 29 April 1868 te Makkum, trouwt met Sjoukje van der Meer.

6. Marie Salverda, geboren 1 Nov 1872 te Makkum, overleden 6 September 1890 te Makkum.

VIIe. Age Salverda, geboren 3 December 1838 te Peins, overleden 10 December 1925 te Makkum, gardenier, trouwt 20 April 1865 te Wonseradeel met Jacoba Schanstra, geboren 29 Maart 1843 te Witmarsum, overleden 31 Augustus 1884 te Makkum, dochter van Johannes Schanstra en Baukje de Jong.

Uit dit huwelijk:

1. Johannes Salverda, geboren 17 Juni 1865 te Makkum.

2. Rinze Salverda, geboren 10 Juni 1867 te Makkum, overleden 29 Augustus 1867 te Makkum.

3. Rinze Salverda volgt VIIIg.

4. Baukje Salverda, geboren 29 September 1871 te Makkum, overleden 29 December 1871 te Makkum.

5. Klaaske Salverda, geboren 29 September 1871 te Makkum, overleden 5 Juni 1882 te Makkum.

6. Baukje Salverda, geboren 26 December 1872 te Makkum, trouwt 18 April 1891 te Wonseradeel met Sietze de Vries.

7. Sjouke Salverda, geboren 11 Febuari 1876 te Makkum, overleden 14 Juni 1917 te Makkum, arbeider.

VIIf. Sjouke Salverda, geboren 29 Oktober 1841 te Peins, overleden 18 Juli 1899 te Makkum, trouwt 28 Mei 1870 te Wonseradeel met Aukje Kuipers, geboren 13 Juni 1845 te Makkum, dochter van Ruurd Goverts Kuiper en Rigtje Klazes Schaaf.

Uit dit huwelijk:

1. Rigtje Salverda, geboren 2 Oktober 1871 te Makkum, trouwt 24 Mei 1893 te Wonseradeel met IJnze Hoeksema.

2. Rinze Salverda, geboren 18 Maart 1873 te Makkum, overleden 7 Febuari 1889 te Makkum.

3. Klaaske Salverda, geboren 27 Juni 1875 te Makkum, trouwt 27 Juni 1896 te Wonseradeel met Abraham Hoekstra.

4. Ruurd Salverda, geboren 15 December 1876 te Makkum, overleden 14 April 1878 te Makkum.

5. Attje Salverda, geboren 2 Mei 1880 te Makkum.

VIIg. Cornelis Salverda, geboren 4 Maart 1847 te Makkum, Friesland, overleden 1 Juli 1890 te Warns, bakker, trouwt 10 Mei 1874 te Koudum, Friesland, met Jeltje van der Zee, geboren 9 Augustus 1849 te Koudum, dochter van Lolke Theunis van der Zee en Gelske Ages van der Bij.

Uit dit huwelijk:

1. Gelske Salverda, geboren 31 December 1875 te Warns, trouwt 30 Augustus 1901 te H.O.N. met Sijbrand Bruinsma.

2. Klaaske Salverda, geboren 11 April 1878 te Warns, trouwt 9 Mei 1902 te H.O.N. met Epeus Visser.

3. Rinze Salverda, geboren 12 November 1879 te Warns, overleden 13 Juli 1886 te Warns.

4. Jacobje Salverda, geboren 12 Oktober 1883 te Warns.

5. Aafke Salverda, geboren 2 Maart 1887 te Warns.

6. Rinske Salverda, geboren 28 Juni 1889 te Warns.

VIIh. Age Salverda, geboren 4 Augustus 1851 te Franeker, overleden 5 Maart 1929 te Leeuwarden, trouwt 2 Juni 1877 te Franekeradeel met Wijpkje Ferwerda, geboren 5 April 1858 te Welsrijp, overleden 22 September 1941 te Welsrijp, dochter van Eelke Ferwerda en Sjoukje Bijlsma.

Uit dit huwelijk:

1. Sjoukje Salverda, geboren 4 Augustus 1878 te Hitzum, overleden 27 Mei 1971 te Wommels, trouwt met Hieltje P. Terpstra.

2. Lolke Salverda volgt VIIIh.

3. Eelke Salverda volgt VIIIi.

4. Willem Salverda volgt VIIIj.

5. Antje Salverda, geboren 17 Januari 1886 te Welsrijp, overleden 3 Juni 1973, trouwt met Durk W. van Ruiten.

6. Eke Salverda, geboren 13 November 1896 te Welsrijp, trouwt met Ulbe Jelluma.

VIIi. Wijtse Salverda, geboren 31 Oktober 1855 te Franeker, trouwt 31 Januari 1880 te Hen. met Sijtske Bruinsma, geboren 20 December 1856 te Tzum, dochter van Pieter Hommes Bruinsma en Janke Meintes van den Berg.

Uit dit huwelijk:

1. Trijntje Salverda, overleden te Amerika.

2. Afke Salverda, trouwt met Klaas Feitsma.

3. Jantje Salverda, trouwt met Pieter Kuipers.

4. Pieter Salverda, geboren 4 Juli 1880 te Wommels, overleden 27 November 1885 te Franeker.

5. Antje Salverda, geboren 1 Juli 1883 te Tzum, overleden 2 December 1969, trouwt met Jacob Heeringa.

6. Janke Salverda, geboren 16 Maart 1885 te Franeker.

7. Pieter Salverda, geboren 2 Juli 1886 te Franeker, overleden 11 Augustus 1961, trouwt met D. Hibma.

8. Lolke Salverda, geboren 24 Augustus 1888 te Franeker, overleden te Amerika.

9. Gatske Salverda, geboren 22 Maart 1890 te Franeker, trouwt met Jacob Zondervan.

VIIj. Meile Salverda, geboren 22 Januari 1858 te Franeker, overleden 1925 te Franeker, trouwt 29 November 1884 te Franekeradeel met Klaaske Abma, geboren te Hennaard, dochter van Klaas Gerrits Abma en Hotske Sjoeres IJpma.

Uit dit huwelijk:

1. Hotske Salverda, geboren te Tzum, overleden 21 December 1947, trouwt met Foppe Althof.

2. Antje Salverda, overleden 18 December 1887 te Tzum.

3. Aafke Salverda, geboren te Tzum, overleden 23 December 1887 te Tzum.

4. Lolke Salverda, geboren te Tzum.

5. Age Salverda.

6. Age Salverda, trouwt met Baukje SA.....

7. Anna Salverda, trouwt met Egbert B.....

8. Gerrit Salverda, trouwt met Elisabeth Hanenburg.

9. Afke Salverda, trouwt met Jouke ?.

10. Minke Salverda, trouwt met Rozenb.....

11. Klaas Salverda, geboren 25 Januari 1890, overleden 28 Mei 1943 te Franeker, trouwt met Elisabeth Elzinga.

12. Age Salverda, geboren 17 December 1892, overleden Augustus 1893.

VIIk. Age Salverda, geboren 5 December 1845 te Dronrijp, trouwt 22 Mei 1870 te Franeker met Martje van der Meulen, geboren 30 September 1843 te Hallum, dochter van Sijtze Keimpes van der Meulen en Antje Botse Hijlkema.

Uit dit huwelijk:

1. Pier Salverda volgt VIIIk.

2. Antje Salverda, geboren 2 Febuari 1873 te Franeker, trouwt 23 Mei 1896 te Franekeradeel met Klaas Norder.

3. Sijtze Salverda, geboren 29 April 1875 te Franeker, trouwt 9 Mei 1900 te Wonseradeel met Jeltje de Jong.

4. Geert Salverda, geboren 4 September 1876 te Franeker, overleden 2 September 1944, trouwt met Riemke Schaafsma.

VIIl. Siebren Salverda, geboren 2 Oktober 1851 te Makkum, trouwt 19 Mei 1877 te Franekeradeel met Antje Hofstra, geboren 17 December 1851 te Menaldum, dochter van Klaas Aukes Hofstra en Sjoukje Paulus Wiersma.

Uit dit huwelijk:

1. Sjoukje Salverda, geboren 23 Maart 1878 te Franeker, overleden omstreeks Augustus 1920 te Hitzum, trouwt met Klaas Plat.

2. Aaltje Salverda, geboren 1 Maart 1879 te Franeker, overleden 26 November 1919.

3. Pier Salverda, geboren 14 Juli 1881 te Franeker, overleden 1905 te Franeker.

4. Klaas Salverda volgt VIIIl.

VIIm. Age Salverda, geboren 20 Mei 1855 te Makkum, overleden 4 Juni 1907 te Makkum, trouwt 4 Juni 1881 te Wonseradeel met Klaaske Reinsma, geboren 29 April 1859 te Makkum, overleden 14 November 1926 te Makkum, dochter van Rein Reinsma en Gerritje Lamminga.

Uit dit huwelijk:

1. Jan Salverda, geboren 14 September 1882 te Makkum, overleden 11 April 1934, trouwt met Trijntje de Witte.

2. Gerritje Salverda, geboren 30 Juli 1884 te Makkum, overleden 15 Maart 1888 te Makkum.

3. Rein Salverda volgt VIIIm.

4. Gerritje Salverda, geboren 9 December 1888 te Makkum, overleden 20 September 1957, trouwt met Klaas Buwalda.

5. Oeke Salverda, geboren 8 April 1891 te Makkum, trouwt met Willem Feikes de Boer.

6. Murk Salverda, geboren 7 Augustus 1893 te Makkum, overleden 16 Febuari 1952, trouwt met Trijntje Visser.

7. Akke Salverda, geboren 4 Oktober 1895, trouwt met Jan Mulder.

8. Afke Salverda, geboren 12 September 1900 te Makkum, trouwt met Jan van der Laan.

VIIn. Age Salverda, geboren 9 April 1849 te Idsegahuizum, overleden 4 Augustus 1893 te Makkum, trouwt 1 Mei 1876 te Wonseradeel met Dieuwke Eppinga, geboren 23 Juni 1852 te Oosterlittens, dochter van Pieter Eppinga en Francina Gijzen.

Uit dit huwelijk:

1. Francina Salverda, geboren 21 Maart 1877 te Makkum, overleden 23 Maart 1887 te Makkum.

2. Klaas Salverda, geboren 13 Juli 1879 te Makkum, overleden 9 November 1886 te Makkum.

3. Akke Salverda, geboren 10 December 1881 te Makkum, overleden 8 Mei 1892 te Makkum.

4. Johanna Salverda, geboren 7 Juni 1883 te Makkum, trouwt met Romke Bijlsma.

5. Pieter Salverda, geboren 18 Maart 1886 te Makkum, overleden 15 Mei 1888 te Makkum.

6. Klaas Salverda volgt VIIIn.

VIIo. Evert Salverda, geboren 2 Oktober 1853 te Idsegahuizum, overleden 21 Oktober 1899 te Idsegahuizum, trouwt 7 Mei 1879 te Wonseradeel met Sijtske Visser, geboren 19 September 1854 te Oosthem, overleden 27 Januari 1928 te Makkum, dochter van Wijger Visser en Elbrig Meijer.

Uit dit huwelijk:

1. Akke Salverda, geboren 30 Augustus 1880 te Idsegahuizum.

2. Elbrig Salverda, geboren 24 Augustus 1882 te Idsegahuizum, overleden 4 Maart 1920 te Harlingen.

3. Afke Salverda, geboren 13 Febuari 1896 te Idsegahuizum, trouwt met P. Horjus.

VIIp. Meile Salverda, geboren 2 Juni 1859 te Idsegahuizum, overleden 23 Januari 1923, trouwt 16 Mei 1885 te Wonseradeel met Dieuwke de Boer, geboren 6 Augustus 1861 te Witmarsum, overleden 11 Mei 1944, dochter van Dirk de Boer en Minke Hidma.

Uit dit huwelijk:

1. Johannes Salverda volgt VIIIo.

2. Akke Salverda, geboren 16 December 1889 te Witmarsum, overleden 25 Januari 1890 te Witmarsum.

3. Akke Salverda, geboren 7 Juni 1891 te Witmarsum.

4. Klaas Salverda, geboren 3 November 1894, overleden 11 Febuari 1908.

5. Minke Salverda, geboren 1 November 1897 te Makkum.

6. Rinske Salverda, geboren 27 Juli 1902.

VIIq. IJnze Salverda, geboren 2 Juni 1859 te Idsegahuizum, overleden 19 Oktober 1952, trouwt 14 Mei 1887 te Wonseradeel met Baukje Algera, geboren 28 Febuari 1867 te Gaast, overleden 5 Mei 1941, dochter van Sijtse Algera en Jantjen Epens van Hijlkema Vlieg.

Uit dit huwelijk:

1. Jantje Salverda, geboren 2 Augustus 1889 te Idsegahuizum, overleden 4 Juni 1976, trouwt met Gerke Hengst.

2. Klaas Salverda, geboren 2 September 1891 te Idsegahuizum, trouwt met Teatske de Boer.

3. Sietze Salverda, geboren 31 Maart 1893, trouwt met Trijntje de Jong.

4. Evert Salverda, geboren 21 Febuari 1895, trouwt met Baukje Louwsma.

5. Bauke Salverda, geboren 28 Mei 1896, trouwt met Sjoukje Amels.

6. Meile Salverda, geboren 18 Oktober 1901, trouwt met Geeske Rinia.

VIIIa. Jippe Salverda, geboren 29 Januari 1861 te Makkum, overleden 13 Maart 1897 te Zevenhoven, predikant, trouwt 3 September 1885 te Doetinchem? met Wilhelmina Alberdina Schneider, geboren 21 Januari 1857 te Doetinchem.

Uit dit huwelijk:

1. Willem Salverda, geboren 7 Januari 1885 te Doetinchem.

VIIIb. Gerrit Salverda, geboren 28 Mei 1863 te Makkum, overleden 19 Maart 1926 te Amsterdam, trouwt met Hermina van der Linden.

Uit dit huwelijk:

1. Helena Salverda, geboren 1901.

2. Pieter Salverda, geboren 1904.

3. Trijntje Hermina Salverda volgt IXa.

Gerrit Salverda, trouwt eerder met Age Jans.

VIIIc. Jan Salverda, geboren 5 Oktober 1867 te Makkum, trouwt 16 Augustus 1890 te Wonseradeel met Joukjen Reinsma.

Uit dit huwelijk:

1. Rein Salverda.

2. Meile Salverda.

3. Helena Salverda.

4. Gerritje Salverda.

5. Eelkje Salverda.

6. Jippe Salverda.

7. Age Meiles Salverda, geboren 30 Juli 1891 te Makkum, overleden 1920.

VIIId. IJpe Salverda, geboren 31 Augustus 1857 te Makkum, trouwt 16 Mei 1878 te H.O.(N.) met Willemke de Vries.

Uit dit huwelijk:

1. Gerrit Salverda, geboren 30 Juli 1880 te Scharl, trouwt met Jantje Bouwsma.

2. Taeke Salverda, geboren 14 Febuari 1882 te Warns, trouwt met Immertje de Boer.

3. Meile Salverda, geboren 21 December 1882 te Warns, overleden 29 Januari 1883 te Warns.

4. Jeltje Salverda, geboren 18 Juli 1891 te Warns.

VIIIe. Klaas Horjus, geboren 12 April 1857 te Workum, trouwt 29 April 1887 te Hoorn met Antje Bosman, geboren 1 September 1867 te Hoorn.

Uit dit huwelijk:

1. Marten Horjus, geboren 3 Mei 1888 te Amsterdam.

VIIIf. Meile Salverda, geboren 21 Febuari 1861 te Makkum, trouwt 4 Januari 1890 te Wonseradeel met Elisabeth de Vries.

Uit dit huwelijk:

1. Johannes Salverda, geboren 1891 te Makkum.

VIIIg. Rinze Salverda, geboren 15 Augustus 1869 te Makkum, overleden 30 Oktober 1949 te Appingedam, panbakker, trouwt 18 April 1891 te Wonseradeel met Trijntje Speekhoudt, geboren 10 Maart 1867 te Wirdum , Friesland, overleden 16 Febuari 1949 te Appingedam.

Uit dit huwelijk:

1. Baukje Salverda.

2. Geiske Salverda.

3. Jacob Salverda.

4. Jacoba Salverda volgt IXb.

5. Foekje Salverda, geboren 3 November 1891 te Makkum.

6. Jacoba Salverda, geboren 11 November 1892 te Makkum.

7. Age Salverda volgt IXc.

VIIIh. Lolke Salverda, geboren 6 December 1879 te Hitzum, trouwt met Elisabeth de Jong.

Uit dit huwelijk:

1. Tjitske Salverda.

VIIIi. Eelke Salverda, geboren 8 Oktober 1881 te Welsrijp, overleden 31 Augustus 1958 te Leeuwarden, trouwt met Froukje Klazes van der Meulen, overleden 24 Januari 1957.

Uit dit huwelijk:

1. Geertje Salverda.

2. Wiepkje Salverda.

VIIIj. Willem Salverda, geboren 12 Oktober 1883 te Welsrijp, overleden 28 Mei 1956 te Leeuwarden, trouwt met Jeltje Boomsma.

Uit dit huwelijk:

1. Age Salverda.

2. Geertje Salverda.

VIIIk. Pier Salverda, geboren 17 Mei 1871 te Franeker, overleden 20 Mei 1940 te Franeker, trouwt 14 Mei 1895 te Franeker met Hinke Schaaf, overleden 1947.

Uit dit huwelijk:

1. Geert Salverda volgt IXd.

VIIIl. Klaas Salverda, geboren 16 Febuari 1884 te Franeker, trouwt met Jaike Storm.

Uit dit huwelijk:

1. Sijbren Salverda, geboren te Franeker.

2. Hendrik Salverda, geboren te Franeker.

3. Geeske Salverda, geboren te Franeker.

VIIIm. Rein Salverda, geboren 16 September 1886 te Makkum, overleden 22 September 1951 te Sneek, trouwt met G. Boomsma.

Uit dit huwelijk:

1. Age Salverda.

2. Dirk Salverda.

VIIIn. Klaas Salverda, geboren 9 Juli 1889 te Makkum, overleden 1966, trouwt met Froukje Buma, geboren 1885, overleden 17 April 1970 te 't Harde.

Uit dit huwelijk:

1. Age Salverda, trouwt met Trijntje Oostenveld.

2. Hinne Salverda, trouwt met Trijntje Masereeuw.

3. Dieuwke Salverda, trouwt met Jan Klaver.

4. Klaas Ruurd Salverda, trouwt met Betsie van Velzel.

5. Johan Salverda, trouwt met Pietje Fledderus.

6. Hinke Salverda, geboren 1923, overleden 1934.

VIIIo. Johannes Salverda, geboren 17 April 1886 te Witmarsum, overleden 3 Febuari 1915, trouwt met Sjutje Zwaan.

Uit dit huwelijk:

1. Klaas Salverda.

IXa. Trijntje Hermina Salverda, geboren 1906, overleden voor Januari 1966, trouwt 1945 met Warner.

Kinderen van ongehuwde moeder:

1. Christiaan Johannes Salverda.

2. Trijntje Salverda.

3. Levend Salverda volgt Xa.

IXb. Jacoba Salverda, trouwt met Hendrik van der Berg, geboren 3 Juli 1895 te Dokkum.

Uit dit huwelijk:

1. Pieter van der Berg.

2. Rinze van der Berg.

3. Edith van der Berg.

4. Hendrik Jacobus Godfried van der Berg.

IXc. Age Salverda, geboren 2 Maart 1894 te Makkum, overleden 3 April 1968 te Appingedam, trouwt 18 Juni 1921 te Appingedam met Geertje Oosterhuis, geboren 22 Augustus 1899 te Bierum.

Uit dit huwelijk:

1. Pieterke Salverda, geboren te Appingedam, trouwt met Johannes Froma, geboren 16 Juni 1920, overleden 26 December 1982.

2. Rinze Salverda, trouwt met Anna Bazuin, geboren te Groningen.

3. Trijntje Salverda volgt Xb.

4. Jantje Salverda, geboren te Appingedam, trouwt met Jan Scheltens, geboren 19 Januari 1939, overleden 11 Januari 1990.

IXd. Geert Salverda, geboren 20 Mei 1914 te Franeker, overleden 17 Augustus 1977 te Goes, vertegenwoordiger, trouwt 27 Januari 1937 te Franeker met Saapke Wilhelmina Wierdsma, geboren te Franeker, huisvrouw, dochter van Jelle Wierdsma en Sietske Salverda.

Uit dit huwelijk:

1. Sietske Salverda, geboren te Franeker, Middenstand, trouwt 13 Juli 1962 te Kruiningen met Marinus Cornelis Wondergem, geboren te Kruiningen.

2. Pier Salverda volgt Xc.

3. Jelle Salverda volgt Xd.

Xa. Levend Salverda, geboren te Amsterdam, trouwt te Purmerend met Levend Hofman, geboren te Leeuwarden, dochter van Willem Hofman en Grietje Smith.

Uit dit huwelijk:

1. Levend Salverda, geboren te Purmerend.

Levend Salverda(Xa), trouwt eerder te Amsterdam met Levend Paulides, geboren te Groningen.

Uit dit huwelijk:

1. Levend Salverda, geboren te Amsterdam.

2. Levend Salverda, geboren te Amsterdam.

Xb. Trijntje Salverda, geboren te Appingedam, trouwt 28 April 1955 te Zeist met Piet van Amerongen.

Uit dit huwelijk:

1. Age Cornelis van Amerongen, geboren te De Bilt, trouwt 1 Febuari 1980 met Ingrid Maria Cristina Stinkens, geboren 10 Augustus 1958.

2. Johanna Geertje van Amerongen, geboren te Den Dolder, trouwt 17 Mei 1979 met Albert Frans Penrif.

3. Marjolein van Amerongen, geboren te Den Dolder, trouwt 1990 met Gert Renes, geboren te Den Dolder.

Xc. Pier Salverda, geboren te Franeker, scheepvaartregelaar, trouwt 28 April 1968 te Kruiningen met Adriana Josanna Kole, geboren  te Kruiningen.

Xd. Jelle Salverda, geboren te Ooltgensplaat, landbouwwerktuigkundige, trouwt 28 Augustus 1971 te Yerseke met Cornelia Moerland, geboren te Yerseke.

Uit dit huwelijk:

1. Esther Wilhelmina Salverda, geboren te Hansweert.

2. Erik Marinus Salverda, geboren te Krabbendijke.

 

Nog een stukje niet geplaatste genealogie

 

1. Pieter Andriesz Salverda getr. 1702 met Lijsbert Sijdses Harmens geb. 1678 overl. 1728

 

2. Andrijs Pieters Salverda geb. 14 augustus 1706

 

3. Andries Salverda getr. met Sjoukje Pieters

 

 

 

Bedankt voor uw bezoek, graag tot ziens!!