Noten

Witmond (Wittmund) ligt in Oost-Friesland en dit is een in het N.W. aan Nederland grenzende kuststrook van Duitsland. Maar ook op het eiland Rügen komt Wittmund voor.  

terug

Claas is geboren omstreeks 1707 en komt van Witmond, waar hij waarschijnlijk heeft gewoond en gewerkt, maar hij hoeft er niet geboren te zijn.  

terug

Anna Swart is gedoopt in de Oosterkerk, doopakte 89-65v GAA, doopgetuigen waren: Wessel Pieterse Swart en Annetie Pieters Wittenduijn.  

terug

Ondertrouw kerkakte 579-180 GAA, ondertrouw pui akte 722-228 GAA. In ondertrouw als Claas Staanike, van Witmond, 30 jaar, woont Cattenburg oud, geassisteerd met Claas Jurriaansz. En Anna Swart, van Amsterdam, 25 jaar, woont als voorn, geassisteerd met haar moeder Anna Hendriksz.  

terug

Poorterboek 18-139 GAA, op 10 april 1737 betaalde hij als Claas Staanneke poortergeld.  

terug

Doopakte 220-57, GAA. Hij werd gedoopt in de Evangelische Lutherse kerk en de doopgetuigen waren: Nicolaas Moes en Catharina Moes.  

terug

Doopakte 223-83 GAA. Zij is gedoopt als Trijntje Staanke in de Evangelische Lutherse kerk. De doopgetuigen waren: Nicolaas Moes en Margaretha Moes.  

terug

Van het overlijden van Trijntje heb ik tot heden niets vinden in de archieven. Tijdens de plaatsing van haar broer Johannes Pieter in het weeshuis wordt geen melding gemaakt van Trijntje, en ook op de inventarislijst gemaakt na het overlijden van haar moeder, wordt geen melding gemaakt van haar bestaan. Ik kan dus (onder voorbehoud) concluderen dat zij voor het overlijden van haar moeder, zelf is overleden.  

terug

Begraven op 16 maart 1742, GAA, begraafakte 1202-5v Sint Anthonie Kerkhof, SAKH.  

terug

Gemeente Archief Amsterdam. Index erflaters 1701-1750, archief 5073, inventaris nummer 864, erflaters 1741-1750, registratie 51, op film 5016, bladzijde nr 81. Is vermeld onder Stannike Claas.  

Stad 3111

Den 2 julij 1743 Heeft Anna Swart geadsisteerd met Johannes Sluijter Mathiasz Clerck deeser camer als haar gekoorene, voogd en deese bewesen haar zoon Johannes Pieter oud 5 jaeren daer vader af was Claas Stanneke, voor sijn vaderserf een somma van ƒ 100,- die door haar hier ter Camer opgebragt zijnde in meerder somma ten behoeve voorsz zijn beleijd van deese stad ende sij zal X onder bestand X des sal sij X en het behaagde Nicolaes Moes de goede bekende Praes. de Heeren M. B:van Collen en M. Jan van Loon weesm.

Den 26 maart 1750 zijn de voortsz ƒ 100:- afgeschreven ende met ƒ 17:2: over te goed zijnde rente behandigt aan Pieter Forsleng, als volgens acte gepasseert den 11 maart 1750 voor de notaris Engelbertus Poppingh X gel: procuratie hebbende van Philips van der Gieten X Mr Jan Bakker regente van 't burgerweeshuijs deser stad als representerende de gesamentlijke regente van 't selve weeshuijs als daar alimenterende de voorts Johannes Pieter waarmede hij in zijne gedagte quaatijt beken-de van deese erffenis wel voldaan te zijn aanneemende de weeskamer voor alle namening te bevrijden onder verbeurt van alle zijne eijgene X zijner principale goederen roerende onroerende presente X toekomende.

Pres:(ident) de Heer Mr DeDieu X B: Coymans Weesm:(eester)  

terug

Betaalde op 11 februari 1744 zijn poortergeld. Poorterboek 12-461, GAA, met de vermelding 'van Straalsond'.  

terug

Het kind werd Michiel Maas genoemd en is in de Evangelische Lutherse kerk gedoopt, doopgetuigen waren: Nicolaas Moes en Catharina Margreta Pieters. Is geboren op 10 januari 1745 en overleden 28 januari 1745.

terug

GAA, begraafakte 1202-81, Sint Antonie Kerkhof, SAKH. Vermelding hierbij: Annatje Pieterse Swart, huisvrouw en kraamvrouw van Machiel Maars, 2K(inderen).  

terug

Men had in die tijd de gewoonte om het aantal nog in leven zijnde kinderen te vermelden op de overlijdens akte van de ouders, en niet dat aantal wat zij totaal hebben gehad. Trijntje Staneke moet dus al zijn overleden.  

terug

Gemeente Archief Amsterdam. Index erflaters 1701-1750, archief 5073, inventaris nummer 864, erflaters 1741-1750, registratie 51, op film 5016, bladzijde nr 81, is vermeld onder Stannike Claas, Stad 3111.

Gemeente Archief Amsterdam. Oud weeshuis archief.

Inventarisboek 367-732.

Besteding op ambacht, conditiën, wekelijks verdiende stuivers.

1731-1767.

Op heden den 20 september 1752 bekenne ick ondergeschreven dat mij door de Regenten van het Weeshuis binnen deser stede, besteed is, en ook mits dese aangenomen hebbe Jan Stanike weeskind, den tijd van 6 navolgende jaren, om hem te leeren het Ambacht van ofte Handwerck van Lettersetten naar myn vermogen, beloven dien onvermindert noch door den dienst van den voorgenoemde de Regenten of haar Gecommitteerde te betalen

het eerste jaar weekelyx 6 stuijvers,

het tweede jaar weekelyx 12 stuivers,

her derde jaar weekelyx 18 stuivers,

het vierde jaar weekelyx 24 stuivers,

het vyfde jaar weekelyx 30 stuivers,

het sesde jaar weekelyx 36 stuivers.

Ten waare door siecke, absentie, ofte onvermoogentheyt van de gemelte ---------- in sulcken cas ick naar betalen weekelyx de dagen die hy in die week gewerkt sal hebben, welke voorsz. Conditie aan vang sal nemen den in kennisse der waarheyt dit onderteekent in Amsterdam, datum als boven.

(getekend door) P. de Groot op de Hijligeweg.  

terug

Gemeentelijke Archiefdienst Amsterdam.

Oud Burgerweeshuis Register 367-11.

(komt overeen met kladnotulen 1762-1790, register 367-56)

Reglement en Notul-boek Beginnende met 1762.

Notulen 28 april 1762 tot 31 dec. 1766.

terug

Gemeente Archief Amsterdam.

Doopsgezinde Gemeente 'De Zon'.

Ledematenboek der mannen, nummer 877-37.

Johannes Pieter Staneke.

Gedoopt 28 october 1764.

Met een attestatie na Middelie, 26 october 1768.  

terug

Een attestatie is een bewijs van lidmaatschap van een bepaalde kerk.  

terug

Gemeente Archief Amsterdam.

Resolutieboek der dienaren en diacanen, 877-7.

Blz 58.

26 october 1768.

Wordt ingebragt, dat Johannes Pieter Staneke attestatie van zijn broederschap verzoekt, alzo hij met'er woon naar Middelie vertrokken is; 't geen afgelezen zal worden.

2 november 1768

Tegen de attestatie van Johannes Pieter Staneke geen verhindering is gekomen zijnde, is dezelve opgemaakt, en zal door do. Joh.s Couwenhoven hem behandigd worden.  

terug

 

Het huwelijk werd op 5 november 1774 geregistreerd in Edam.  

terug

Op 27 maart 1760 werd zij doopsgezind gedoopt en op 22 maart is zij lidmaat geworden in Purmerend, 24 december 1774 is zij met attestatie naar Middelie gegaan.  

terug

Om te kunnen trouwen moest zij een bewijs leveren, dat zij tot geen relatie was van Johannes Pieter Staneke.  

In dat bewuste Extractus Protocolli stond: Anno 1796, seventien hondert acht en sestig, den twee en twintigsten van de maand Julii is van de egtelieden Gerd Röben, of Gerd Reuben, timmerman en inwonaer bij de Nieuwe Friderichs-Schleuse; en sijn Huijsfrow Aafke ene Dogter gebooren, dewelke den 26ten desselvs maand gedoopt en genoemet is Tette Margareta.

Doop getuijgen sijn geweest: Hillern Pieters, Stientje, ux. Onke Claessen en Neeske fil. Tiark Oeverwin Ommen.

De genoemde ouders van Tette Margareta zijn, naa't getuignis van de Predicant A. v.der Mark, den 5 Februari 1767 op het Eijland Spiekeroog getrowt.

Deese gemeldte Naarigten hebbe naa de waarheid uijt onze Kerkenboek uijtgetrokken, hetwelke ik hiermede betuijge met mijn naam en Sigill.

Geschreven tot Funnix of Vonnix in Ostfriesland. d.z. October 1793.

Hieronymus Brückner II.

Predikant tot Funnix.  

terug

Gedoopt in de Noorderkerk op 25 april 1787 te Amsterdam, akte 84-219. Overleden 23 september 1819, akte 6-146. Zoon van Coenraad Vonk en Maria Jorres.  

terug

Gedoopt 2 november 1796 in de Nieuwe kerk in Amsterdam, akte 60-F 197. Overleden 22 februari 1837 in Amsterdam, akte 1-177v. Zoon van Otto Buijs en Petronella Markus.  

terug

Overlijdens akte 8-136v, GAA.  

terug

Huwelijks akte 4-145. Huwelijks bijlage op film nr. 280 in GAA.  

terug

Doop akte 135-308, GAA. Doopgetuigen: Jean Phillipp de Lorraine en Christine Jacoba de Lorraine.

terug

Lotingsnummer 1292. Uit zijn huwelijksbijlage op film 280, GAA.

Signalement van hem op certificaat van de Nationale Militie:

Lengte: 1 el, 5 Pm, 9 Dm.

Aangezigt: Ovaal.

Voorhoofd: Plat.

Oogen: Blauw.

Neus: Lang en smal.

Mond: Normaal.

Kin: Spits.

Haar: Bruin.

Wenkbrauwen: Dun.

Geen verdere merktekens.

terug

Gemeentelijke Archiefdienst Amsterdam.

Overlijdens akte 1-166v.

terug