Eerste generatie

 

1.   Lambert Salverda #20208.  ca 1550 - ?

 

      (volgens http://genealogie.huizekuipers.nl/ zijn dit broers

     1. Jan Lamberts Salverda, geb. ca. 1570

     2. Poppe Lamberts Salverda, geb. ca. 1575

     3. Thomas Lamberts Salverda , geb. ca. 1580)

 

                             Kinderen uit dit huwelijk:

 

            2.       i.     Poppe Lamberts Salverda #2102 geboren op ca 1575.

 

ii.         Lambert Jan Lamberts Salverda #18066, geboren ca 1575, overleden voor 22 apr 1658 [bron: http://genealogie.huizekuipers.nl/getperson.php?personID=I5724&tree=1], beroep koopman te Franeker, beroep tichelaar te Franeker. Bron:  http://www.tresoar.nl/

                                  GEN 1075

                                  De Franeker familie Salverda van 1550 - heden (1997).

                                  - De Taecke Taeckesstam: Taeke Taekes, geb. Franeker; tr. 1. Sijke Amsta; tr. 2. Maaike       Huibertsdr. (Hiddema);

                                  - De stam van Andries Everts, tr. ca. 1674 Sjoukje Pieters;

                                  - Genealogie van Lambert Jan Lamberts Salverda, koopman, tichelaar te Franeker, geb. ca. 1575,      overleden ca. 1658, tr. ca. 1600 Ybeltje Jelles.

                                Met wapen Salverda in kleur. Door A.M. Douma/Meppel/1997.

 

                             Hij trouwde Ybeltje Jelles #18065, getrouwd ca 1600.

 

            3.       iii.    Tomas Lamberts Salvaerda #11001 geboren op ca 1600.

 

Tweede generatie

 

2.   Poppe Lamberts Salverda #2102, geboren ca 1575 te Arum, gem. Wonseradeel, Friesland [bron: http://gw4.geneanet.org/index.php3?b=mbdeboer&lang=nl;pz=rogier+jacobus;nz=de+boer;ocz=0;p=poppe+lamberts;n=salverda]      Geboren circa 1575 Gestorven circa 1650 , leeftijd bij overlijden: mogelijkerwijze 75 jaar oud, overleden ca 1650 te Franeker (Frjentsjer), gem. Franekeradeel, Friesland [bron: http://gw4.geneanet.org/index.php3?b=mbdeboer&lang=nl;pz=rogier+jacobus;nz=de+boer;ocz=0;p=poppe+lamberts;n=salverda]      Geboren circa 1575 Gestorven circa 1650 , leeftijd bij overlijden: mogelijkerwijze 75 jaar oud ].  Mogelijk een broer van Tomas Lamberts Salvaerda #11001.

 

     Hij trouwde Ydtie Sijbedr. Baerdt #2105, overige namen Jidke Sybes Baerdt, getrouwd 1612 te Salverd onder Franeker, Friesland [bron: de Nederlandse Leeuw 1930, blz 109:

     Poppe Lamberts Salverda, e.l. Salwerd 1612, 1625, huwt Ydtie Sybedr. Baerdt, dochter van Sybe Fransen Baerdt, geb 1559, Salwerd 1567, 1612, getr. met zijn nicht? Eets (Yd) Sybedr., e.l. 1585, eigenaars van Baardazathe te Arum.], woonplaats (gezin) te Salverd onder Franeker, Friesland, (dochter van Sijbe Fransen Baerdt #2103 en Eets Sybedr #2104). Bron: de Nederlandse Leeuw 1930, blz 109:

     Poppe Lamberts Salverda, e.l. Salwerd 1612, 1625, huwt Ydtie Sybedr. Baerdt, dochter van Sybe Fransen Baerdt, geb 1559, Salwerd 1567, 1612, getr. met zijn nicht? Eets (Yd) Sybedr., e.l. 1585, eigenaars van Baardazathe te Arum.

 

                             Kinderen uit dit huwelijk:

 

            4.       i.     Lambart Poppes Salverda #5696.

 

            5.       ii.    Beern Poppes Salvarda #7768 geboren op ca 1618.

 

            6.       iii.    Sybe Poppes Salverda #19820 geboren op ca 1621.

 

3.   Tomas Lamberts Salvaerda #11001, overige namen Salverda, geboren ca 1600.  bron: De burgerboeken van Leeuwarden, circa 1530-1800

     En andere bescheiden betreffende het burgerschap

    

     Bron: http://www.gemeentearchief.nl/burgerboeken/achternamen/achter39.htm 

     M226, p. 318,  1616/00/00,  Tomas Lamberts Salvaerda

     Mogelijk een broer van Poppe Lamberts Salverda #2102.

 

                             Kinderen uit dit huwelijk:

 

            7.       i.     Antje Thomas Salverda #7869.

 

                      ii.    Jinske Thomas Salvarda #7770, afkomstig van Harlingen (Harns), gem. Barradeel, Friesland.

 

                             Zij trouwde Frans Pytters de Fries #7771, getrouwd 22 nov 1656 te Harlingen (Harns), gem. Barradeel, Friesland [bron: Trouwregister Gerecht Harlingen, 1656

                                 DTB nr:    315, 1645 - 1661

                             Vermelding:    Bevestiging huwelijk van 22 november 1656

                                    Man:    Frans Pytters de Fries, Harlingen

                                  Vrouw:    Jinske Thomas  Salvarda, Harlingen

                             Gestandaardiseerde namen: FRANS PIETERS en IENSKE THOMAS

                            

                             Harlingen, huwelijken 1656 Vermelding: Bevestiging huwelijk op 22 november 1656 Man : Frans Pytters de Fries afkomstig van Harlingen Vrouw : Jinske Thomas Salvarda afkomstig van Harlingen Gestandaardiseerde namen: FRANS PIETERS en IENSKE THOMAS Bron: Collectie Doop-, Trouw-, Begraaf- en Lidmatenboeken(DTBL) Trouwregister Gerecht Harlingen 1645-1661 Inventarisnr.: 315 ], geboren van Harlingen (Harns), gem. Barradeel, Friesland.

 

Derde generatie

 

4.   Lambart Poppes Salverda #5696, overige namen Lambart Poppes Salvarda [DTBL Tresoar], overige namen L. Poppes Salwarda [DTBL Tresoar], afkomstig voor 1651 van Franeker (Frjentsjer), gem. Franekeradeel, Friesland, overleden voor 9 jan 1668 [bron: Ondertrouwregister Gerecht Franeker, 1668

         DTB nr:    245, 1658 - 1677

     Vermelding:    Proclamatie van 9 januari 1668

            Man:    Hielcke Pyters, Boer

          Vrouw:    Ybeltie Tiepcke Abbema

             NB:    weduwe van L.Poppes  Salwarda

     Gestandaardiseerde namen: HIELKE PIETERS en IEBELTJE TJEPKES], geloof 1651 Hervormd.

 

     Hij trouwde Ibeltje Tjepkes Abbema #5697, overige namen Ibeltje Tjiepkes Abbema [DTBL Tresoar], overige namen Ybeltje Tiepcke Abbema [DTBL Tresoar], overige namen Ebeltje Tjepkedr. Abbema, getrouwd 19 mrt 1651 te Franeker (Frjentsjer), gem. Franekeradeel, Friesland [bron: Trouwregister Hervormde gemeente Franeker, 1651

         DTB nr:    261, 1650 - 1683

     Vermelding:    Bevestiging huwelijk van 19 maart 1651

            Man:    Lambart Poppes  Salvarda, Franeker

          Vrouw:    Ibeltie Tjiepkes Abbema, Franeker

     Gestandaardiseerde namen: LAMMERT POPPES en IEBELTJE TJEPKES

    

     Bron: Franeker, huwelijken 1651 Vermelding: Bevestiging huwelijk op 19 maart 1651

     Man : Lambart Poppes Salvarda afkomstig van Franeker

     Vrouw : Ibeltie Tjiepkes Abbema afkomstig van Franeker

     Gestandaardiseerde namen: LAMMERT POPPES en IEBELTJE TJEPKES Bron: Collectie Doop-, Trouw-, Begraaf- en Lidmatenboeken(DTBL) Trouwregister Hervormde gemeente Franeker 1650-1683 Inventarisnr.: 261], woonplaats (gezin) te Franeker (Frjentsjer), gem. Franekeradeel, Friesland, geboren ± 1625, (dochter van Tjepke Rintjes Abbema #9454 en Heyltje Wopkedr. Bants #9455) afkomstig voor 1651 van Franeker (Frjentsjer), gem. Franekeradeel, Friesland [bron: http://gen-ned.smitskids.nl/9917.html   vermeld Geboren: Wommels, Hennaarderadeel, Friesland, Nederland ], overleden ± 1694 [bron: http://genealogie.buwalda.nl/HTML/people/p000001b.htm#I13900 ], geloof 1651 Hervormd.

 

                             Kinderen uit dit huwelijk:

 

            8.       i.     Ydtie Lammerts Salwarda #5698 geboren op ca 1663.

 

            9.       ii.    Antje Lammerts Salvarda #6737 geboren op 1666.

 

5.   Beern Poppes Salvarda #7768, overige namen Beern Poppes Salverda, overige namen Beern Poppes Salwerda, geboren ca 1618 te Franeker (Frjentsjer), gem. Franekeradeel, Friesland, overleden 00 mrt-apr 1701 te Franeker (Frjentsjer), gem. Franekeradeel, Friesland, begraven 2 apr 1701 te Sint Martinikerk te Franeker [bron: volgens: Register van grafzerken in de Martinikerk te Franeker

     bron: Dominicus Cannegieter: Grafsteenen, lijkgedichten, gedenkteekenen en wapenborden in de Sint Martinikerk te Franeker

     SALVERDA, BEERN POPPES 1701 * 2-4, in 83 j. * 56 - graankoopman

    

     Bron: Friezen uit vroeger eeuwen: opschriften uit Friesland, 1280-1811

     grafsteen, Martinikerk; bron: GS FRA

     Anno 1701 den 2en april sterf den eersamen Beern Poppes Salwerda coopman in graenen old int 83 iaer en leit alhier begraven], geloof 1651 Hervormd, beroep graankoopman, woonde voor 1651 te Franeker (Frjentsjer), gem. Franekeradeel, Friesland, afkomstig voor 1651 van Franeker (Frjentsjer), gem. Franekeradeel, Friesland.  Bron: http://members.home.nl/frits.zandveld/zerken/zuil22tot23.htm#198

     ZERK 198

     Het randschrift van deze zerk bestaat uit twee regels geheel rondom. Een deel is weg en vervangen door cement.

    

     Randschrift buitenste regel is:

    

     Den 12 Iunius 1748 is in den Heere gerust de Eerbare Antie

     Beerns Salverda Huisvrouw van Tiepke Hylkes Abbema ovd

     Ontvanger der Boelgoederen deser stede ovd 81 Iaaren en 5

     Maanden en leit alhier begraven

    

     Randschrift binnenste regel is:

    

     Den 1 November 1748 is in den Heere gerustde Eersame Tiepke

     Hylkes Abbema ovd Ontvanger der Boelgoederen deser stede en

     Administrerende Kerkvoogd van 't dorpe Hitzum ovd 78

     Iaaren

     min 3 dagen en leit alhier begraven

    

     Tekst op het middenvlak is:

    

     1798 den 22 Julij is in den Heere Gerust

     Reiner Coopmans I.U.Dr in den ouderdom

     van 40 1/4 Jaar en leit alhier begraven

    

     Ao 1695 den 31 Iulij is in den

     Heere Gerust de Eersame Coop

     man Hylke Pytters Houwerda

     oud 52 Iaar en leit hier begraven

    

     Ao 1704 den 23en 7ber is in den

     Heere gerust de eerbaere Yttje Beerns

     Salverda old int 48 Jaer en leit hier

     begraven

    

     Ao 1705 den 16 Ianuarij is in den Heere

     gerust de E. Vitus Salverda I.U.Dr

     mede 's Hofs Advocaet oud 42 Jaer

     en leit hier begraven

    

     Anno 1726 den 17 October is in den Heere

     gerust de Eersame Coopman Poppe Salverda

     oud omtrent 74 Iaar en leit hier begraven

     Anno 1734 den 11 Iuni is in den Heere gerust

     de Eersame Coopman Iurjen Beerns Salverda

     oud ruim 74 Iaeren en leit alhier begraven

    

     Ao 1756 den 23 Iulius is in den Heere gerust de

     eerbaare Yetske Beerns Salverda oud 79

     Iaaren min 13 dagen en leit alhier begraven

    

     OPMERKINGEN:

     - De zerk heeft betrekking op vier kinderen van Beern Salverda, drie dochtersen één zoon. Alleen van Antie (Antje) wordt gezegd dat ze getrouwd is met Tiepke (Tjipke of Tjepke) Hylkes Abbema. Zijn beroep wordt duidelijk in het overlijdensbericht van de man zelf. Hij was ontvanger der boelgoederen. Dat werd gedaan door mannen van aanzien. Waarschijnlijk was hij ook administrerend kerkvoogd van de Hervormde gemeente van Hitzum.

     - Reinder Coopmans blijkt een geleerd man te zijn geweest omdat hij I U Dr (Juris Utriusque) was (doctor in de beide rechten). Dat is ook het geval bij Vitus Salverda.

     - Poppe en Iurjen waren minder geleerd maar praktischer ingesteld, zij waren kooplieden.

     - Sporen van eerder gebruik zijn nog te zien.

     - broer? van Lambart Poppes Salvarda, Franeker    

     - Vrouw:    Ibeltie Tjiepkes Abbema, Franeker ?zus van Hiltie.

 

     Hij trouwde Hiltie Tiepkes Abbema #7769, overige namen Heiltje Tjepkes Abbema, overige namen Heiltie Tiepkes, ondertrouw 18 mei 1651 te Franeker (Frjentsjer), gem. Franekeradeel, Friesland [bron: Trouwregister Hervormde gemeente Franeker, 1651

         DTB nr:    261, 1650 - 1683

     Vermelding:    Proclamatie van 18 mei 1651

            Man:    Beern Poppes  Salvarda, Franeker

          Vrouw:    Hiltie Tiepkes, Franeker

     Gestandaardiseerde namen: BEREND POPPES en HILTJE TJEPKES

    

     Franeker, huwelijken 1651 Vermelding: Proclamatie op 18 mei 1651 Man : Beern Poppes Salvarda afkomstig van Franeker Vrouw : Hiltie Tiepkes afkomstig van Franeker Gestandaardiseerde namen: BEREND POPPES en HILTJE TJEPKES Bron: Collectie Doop-, Trouw-, Begraaf- en Lidmatenboeken(DTBL) Trouwregister Hervormde gemeente Franeker 1650-1683 Inventarisnr.: 261 ], geboren 1632 te Franeker (Frjentsjer), gem. Franekeradeel, Friesland [bron: http://www.walmar.nl/inscripties/qryHuwelijken.html ] , (dochter van Tjepke Rintjes Abbema #9454 en Antje Wietses #19860) overleden 00 mrt 1674 te Franeker (Frjentsjer), gem. Franekeradeel, Friesland [zie register van grafzerken in de Martinikerk te Franeker

     ABBEMA, HEILTJE TIEPKES 1674 * 28-3, 42 j. * 56 -  ontvanger boelgoederen Franeker, administrerend kerkvoogd Hitsum], begraven 28 mrt 1674 te Sint Martinikerk te Franeker [Friezen uit vroeger eeuwen: opschriften uit Friesland, 1280-1811

     grafsteen, Martinikerk; bron: GS FRA

     Anno 1674 den 28 maert is in den heere gerust de eerbare Heiltie Tiepkes de huisvrou van Beern Poppes Salwerda out 42 iaer ende leit alhier begraven], geloof 1651 Hervormd, woonde voor 1651 te Franeker (Frjentsjer), gem. Franekeradeel, Friesland, afkomstig voor 1651 van Franeker (Frjentsjer), gem. Franekeradeel, Friesland.

 

                             Kinderen uit dit huwelijk:

 

                      i.     Poppe Beerns Salverda #19822, overige namen Poppe Salverda, geboren ca 1652, overleden 17 okt 1726 te Franeker (Frjentsjer), gem. Franekeradeel, Friesland, begraven 1726 te Sint Martinikerk te Franeker [bron: http://home.wanadoo.nl/mpaginae/Franeker/Cannegieter.htm

                             bron: Register van grafzerken in de Martinikerk te Franeker

                             bron: Dominicus Cannegieter: Grafsteenen, lijkgedichten, gedenkteekenen en wapenborden in de Sint Martinikerk te Franeker

                             SALVERDA, POPPE 1716 * 1726, 17-10, ca. 74 j. * 198 - koopman

                                                                                               

                             Bron: Friezen uit vroeger eeuwen: opschriften uit Friesland, 1280-1811

                             grafsteen, Martinikerk; bron: GS FRA

                             Anno 1726 den 17 october is in den heere gerust de eersame coopman Poppe Salverda oud

                             ontrint 74 iaar en leit hier begraven], beroep  - 1726 koopman. 

                               [[Behoort waarschijnlijk bij dit gezin en is gebaseerd op de gegevens uit Friezen uit vroeger eeuwen: opschriften uit Friesland, 1280-1811.]]

 

                      ii.    Yttje Beerns Salverda #13270, overige namen IJtje Salverda, overige namen Ietje Beerns Salverda, geboren ca 1656, overleden 23 sep 1704 te Franeker (Frjentsjer), gem. Franekeradeel, Friesland [bron: http://home.wanadoo.nl/mpaginae/Franeker/Cannegieter.htm

                            

                             volgens: Register van grafzerken in de Martinikerk te Franeker

                             bron: Dominicus Cannegieter: Grafsteenen, lijkgedichten, gedenkteekenen

                             en wapenborden in de Sint Martinikerk te Franeker

                             SALVERDA, IJTJE/YTTJE BEERNS 1704 * 23-9, in 48 j. * 198], begraven 1704 te Sint Martinikerk te Franeker [bron: Friezen uit vroeger eeuwen: opschriften uit Friesland, 1280-1811

                             grafsteen, Martinikerk; bron: GS FRA

                             Anno 1704 den 23 en 7ber is in den heere gerust de eerbare Yttje Beerns Salverda old int 48 jaer en leit hier begraven]. 

                               [[behoort waarschijnlijk bij dit gezin en is gebaseerd op de gegevens uit Friezen uit vroeger eeuwen: opschriften uit Friesland, 1280-1811.]]

 

            10.      iii.    Jurian Beerns Salwarda #7780 geboren op ca 1660.

 

                      iv.    Vitus Beerns Salverda #11002, overige namen Vitus Salverda, geboren ca 1663 te Franeker (Frjentsjer), gem. Franekeradeel, Friesland, overleden 16 jan 1705 te Franeker (Frjentsjer), gem. Franekeradeel, Friesland, begraven 1705 te Sint Martinikerk te Franeker [bron: http://home.wanadoo.nl/mpaginae/Franeker/Cannegieter.htm

                            

                             volgens: Register van grafzerken in de Martinikerk te Franeker

                             bron: Dominicus Cannegieter: Grafsteenen, lijkgedichten, gedenkteekenen

                             en wapenborden in de Sint Martinikerk te Franeker

                             SALVERDA, VITUS 1705 * 16-1, 42 j. * 198 - I.U.D., advocaat

                            

                             Bron: Friezen uit vroeger eeuwen: opschriften uit Friesland, 1280-1811

                             grafsteen, Martinikerk; bron: GS FRA

                             Ao 1705 den 16 ianuary is in den heere gerust de e: Vitus Salverda i:u:dr mede s'hofs advocaet oud 42 jaer en leit hier begraven], beroep 23 apr 1686 I.U.D. advocaat [Friezen uit vroeger eeuwen: opschriften uit Friesland, 1280-1811

                             advocaat. 1685; stud; 1685 promotie Franeker 1685], afkomstig van Franeker (Frjentsjer), gem. Franekeradeel, Friesland.  behoort waarschijnlijk bij dit gezin en is gebaseerd op de gegevens uit Friezen uit vroeger eeuwen: opschriften uit Friesland, 1280-1811

                            

                             bron: http://www.gemeentearchief.nl/burgerboeken/achternamen/achter39.htm

                             De burgerboeken van Leeuwarden, circa 1530-1800 En andere bescheiden betreffende het burgerschap

                             Burgerboeken van Leeuwarden, achternamen

                             Rudiger t/m Schatter van Petten Gesorteerd op respectievelijk voornaam en patroniem.

                            

                             M227, p. 299, 1686/04/23, Dr. Vitus Salverda

                             Beroep: Advokaat

                             Geboorteplaats: Franeker

                             Betaalt: 6 g.g. 

 

                      v.     Antje Beerns Salverda #6739, overige namen Antje Berends [bron: http://www.tresoar.nl/   DTBL], overige namen Antje Beerns Salvarda [bron: DTBL Tresoar], geboren ca jan 1667 te Franeker (Frjentsjer), gem. Franekeradeel, Friesland [bron: http://www.tresoar.nl/   DTBL], afkomstig van Franeker (Frjentsjer), gem. Franekeradeel, Friesland, overleden 12 jun 1748 te Franeker (Frjentsjer), gem. Franekeradeel, Friesland [ovl 1 nov 1748 [[deze datum heb ik ergens vandaan maar weet niet meer waarvan]]

                            

                             bron: Friezen uit vroeger eeuwen: opschriften uit Friesland, 1280-1811

                             grafsteen, Martinikerk; bron: GS FRA

                             Salverda, Antje Beerns (1667 - 31 jul 1695) geh. Tjepke Hielkes Abbema

                            

                             Bron: Friezen uit vroeger eeuwen: opschriften uit Friesland, 1280-1811

                             grafsteen, Martinikerk; bron: GS FRA

                             Den 12 iunius 1748 is in den heere gerust de eerbare Antie Beerns Salverda huisvrouw van Tiepke Hylkes Abbema oud ontvanger der boe… de oud 81 iaaren en 5 maanden en leit alhier begraven], begraven 1748 te Sint Martinikerk te Franeker [volgens: Register van grafzerken in de Martinikerk te Franeker

                             bron: Dominicus Cannegieter: Grafsteenen, lijkgedichten, gedenkteekenen en wapenborden in de Sint Martinikerk te Franeker

                             SALVERDA, ANTJE BEERNS 1748 * 12-6, 81 j. 5 m. * 198], geloof 1694 Hervormd.

 

                             Zij trouwde Tjepke Hylckes Abbema #6740, overige namen Tjepke Hielkes [bron: http://www.tresoar.nl/    DTBL], overige namen Tjepke Hielkes Abbema, overige namen Tiepke Hylkes Abbema, overige namen Tiepke Hijlckes Abbema, ondertrouw 5 jan 1694 te Franeker (Frjentsjer), gem. Franekeradeel, Friesland [bron: Ondertrouwregister Gerecht Franeker, 1694

                                 DTB nr:    246, 1677 - 1700

                             Vermelding:    Proclamatie van 5 januari 1694

                                    Man:    Tiepke Hylckes, Franeker

                                  Vrouw:    Antie Beerns  Salvarda, Franeker

                                     NB:    koopman

                             Gestandaardiseerde namen: TJEPKE HIELKES en ANTJE BERENDS

                            

                             bron: Franeker, huwelijken 1694 Vermelding: Proclamatie op 5 januari 1694 Man : Tiepke Hylckes afkomstig van Franeker Vrouw : Antie Beerns Salvarda afkomstig van Franeker Opmerking : koopman Gestandaardiseerde namen: TJEPKE HIELKES en ANTJE BERENDS Bron: Collectie Doop-, Trouw-, Begraaf- en Lidmatenboeken(DTBL) Ondertrouwregister Gerecht Franeker 1677-1700 Inventarisnr.: 246 ], getrouwd 21 jan 1694 te Franeker (Frjentsjer), gem. Franekeradeel, Friesland [bron: http://www.tresoar.nl/   DTBL       Trouwregister Hervormde gemeente Franeker, 1694

                                 DTB nr:    262, 1683 - 1732

                             Vermelding:    Bevestiging huwelijk van 21 januari 1694

                                    Man:    Tjepke Hylkes, Franeker

                                  Vrouw:    Antje Beerns Salverda, Franeker

                                     NB:    koopman

                             Gestandaardiseerde namen: TJEPKE HIELKES en ANTJE BERENDS

                            

                             bron: Franeker, huwelijken 1694 Vermelding: Bevestiging huwelijk op 21 januari 1694 Man : Tjepke Hylkes afkomstig van Franeker Vrouw : Antje Beerns Salverda afkomstig van Franeker Opmerking : koopman Gestandaardiseerde namen: TJEPKE HIELKES en ANTJE BERENDS Bron: Collectie Doop-, Trouw-, Begraaf- en Lidmatenboeken(DTBL) Trouwregister Hervormde gemeente Franeker 1683-1732 Inventarisnr.: 262 ], geboren 4 nov 1670 te Franeker (Frjentsjer), gem. Franekeradeel, Friesland, overleden 1 nov 1748 te Franeker (Frjentsjer), gem. Franekeradeel, Friesland [bron: Friezen uit vroeger eeuwen: opschriften uit Friesland, 1280-1811

                             grafsteen, Martinikerk; bron: GS FRA

                             De 1 november 1748 is in den heere gerust de eersame Tiepke Hylkes Abbema oud ontvanger der boelgoederen deser stede en administrerende ... dorpe Hitzum oud 78 iaaren min 3 dagen en leit alhier begraven], begraven 1748 te Sint Martinikerk te Franeker [bron: http://home.wanadoo.nl/mpaginae/Franeker/Cannegieter.htm

                            

                             volgens: Register van grafzerken in de Martinikerk te Franeker

                             bron: Dominicus Cannegieter: Grafsteenen, lijkgedichten, gedenkteekenen

                             en wapenborden in de Sint Martinikerk te Franeker

                             ABBEMA, TIEPKE HIJLCKES 1748 * 1-11, 78 j. min 3 d. * 198 - ontvanger boelgoederen, administrerend kerkvoogd Hitzum

                            

                             bron: Friezen uit vroeger eeuwen: opschriften uit Friesland, 1280-1811

                             grafsteen, Martinikerk; bron: GS FRA

                             De 1 november 1748 is in den heere gerust de eersame Tiepke Hylkes Abbema oud ontvanger der boelgoederen deser stede en administrerende ... dorpe Hitzum oud 78 iaaren min 3 dagen en leit alhier begraven], beroep 1694 koopman, beroep ontvanger der boelgoederen te Franeker, beroep administrerend kerkvoogd te Hitzum, geloof 1694 Hervormd, afkomstig van Franeker (Frjentsjer), gem. Franekeradeel, Friesland.

 

                      vi.    Jetske Beerns Salverda #13269, overige namen Ietske Salverda, overige namen Yetske Beerns Salverda, geboren 5 aug 1677, overleden 23 jul 1756 te Franeker (Frjentsjer), gem. Franekeradeel, Friesland [bron:  http://home.wanadoo.nl/mpaginae/Franeker/Cannegieter.htm

                            

                             volgens: Register van grafzerken in de Martinikerk te Franeker

                             bron: Dominicus Cannegieter: Grafsteenen, lijkgedichten, gedenkteekenen

                             en wapenborden in de Sint Martinikerk te Franeker

                             SALVERDA, IETSKE/YETSKE BEERNS 1756 * 23-7, 79 j. min 13 d. * 198

                            

                             bron: Friezen uit vroeger eeuwen: opschriften uit Friesland, 1280-1811

                             grafsteen, Martinikerk; bron: GS FRA

                             Ao 1750 den 23 iulius is in den heere gerust de eerbaare Yetske Beerns Salverda oud 79 iaaren min 13 dagen en leit alhier begraven

                             ], begraven 1756 te Sint Martinikerk te Franeker [bron: Friezen uit vroeger eeuwen: opschriften uit Friesland, 1280-1811

                             grafsteen, Martinikerk; bron: GS FRA

                             Ao 1750 den 23 iulius is in den heere gerust de eerbaare Yetske Beerns Salverda oud 79 iaaren min 13 dagen en leit alhier begraven].  er worden 2 verschillen geb. en ovl. aangegeven door onderstaande bronnen

                            

                             bron: Friezen uit vroeger eeuwen: opschriften uit Friesland, 1280-1811

                             grafsteen, Martinikerk; bron: GS FRA

                             Ao 1750 den 23 iulius is in den heere gerust de eerbaare Yetske Beerns Salverda oud 79 iaaren min 13 dagen en leit alhier begraven

                             Salverda, Jetske Beerns (5 aug 1671 - 23 jul 1750)

                            

                             volgens: Register van grafzerken in de Martinikerk te Franeker

                             bron: Dominicus Cannegieter: Grafsteenen, lijkgedichten, gedenkteekenen en wapenborden in de Sint Martinikerk te Franeker

                             SALVERDA, IETSKE/YETSKE BEERNS 1756 * 23-7, 79 j. min 13 d. * 198

                             [[behoort waarschijnlijk bij dit gezin en is gebasseerd op de gegevens uit Friezen uit vroeger eeuwen: opschriften uit Friesland, 1280-1811.]]

 

6.   Sybe Poppes Salverda #19820, geboren ca 1621 [bron:  http://gw4.geneanet.org/index.php3?b=mbdeboer&lang=nl;pz=rogier+jacobus;nz=de+boer;ocz=0;p=ydtie+sybes;n=baerdt ], overleden ca 1667 te Salverd onder Franeker, Friesland [bron:  http://gw4.geneanet.org/index.php3?b=mbdeboer&lang=nl;pz=rogier+jacobus;nz=de+boer;ocz=0;p=ydtie+sybes;n=baerdt bron:          http://genealogie.huizekuipers.nl/familygroup.php?familyID=F6281&tree=1

     Salverd(Friesland) ].

 

     Hij trouwde Trijntje Douwes #19821, overleden na 25 jun 1667 [bron:  http://genealogie.huizekuipers.nl/getperson.php?personID=I4849&tree=1 ].

 

                             Kinderen uit dit huwelijk:

 

            11.      i.     Watse Sybes Salvarda #7774 geboren op ca 1652.

 

7.   Antje Thomas Salverda #7869, gedoopt 23 sep 1629 te Leeuwarden (Ljouwert), Friesland [bron: tresoar

     mogelijke doop

     Leeuwarden, dopen, doopjaar 1629 Dopeling: Antie Gedoopt op 23 september 1629 in Leeuwarden Kind van Thomes en niet genoemde moeder Gestandaardiseerde namen (voornaam en patroniem): Dopeling : AREND of ANTJE Vader : THOMAS Bron: Collectie Doop-, Trouw-, Begraaf- en Lidmaatboeken (DTBL) Herv. gem. Leeuwarden, doop 1627-1635 Inventarisnr. : 928 ], woonde voor 1649 te Harlingen (Harns), gem. Barradeel, Friesland, geloof 1649 Hervormd.

 

     Zij trouwde Isaak Jansz Groenewoud #7870, getrouwd 25 feb 1649 te Harlingen (Harns), gem. Barradeel, Friesland [tresoar

    

     bron: Harlingen, huwelijken 1649 Vermelding: Bevestiging huwelijk op 25 februari 1649 Man : Iesack Jansen Groeneuout afkomstig van Dokkum Vrouw : Antie Tomas Saluaerda afkomstig van Harlingen Gestandaardiseerde namen: ISAAK JANS en ANTJE THOMAS Bron: Collectie Doop-, Trouw-, Begraaf- en Lidmatenboeken(DTBL) Trouwregister Hervormde gemeente Harlingen 1613-1656 Inventarisnr.: 331 ], woonde voor 1649 te Dokkum, gem. Dongeradeel, Friesland, geloof 1649 Hervormd.  Isaak: bron: tresoar dochter???        Harlingen, huwelijken 1694 Vermelding: Bevestiging huwelijk op 30 december 1694 Man : Uyltje Aenes Wattinga afkomstig van Harlingen Vrouw : Saapke Isaacks Groenewolts afkomstig van Harlingen Gestandaardiseerde namen: UILKE ARENDS en SAAPKE ISAAKS Bron: Collectie Doop-, Trouw-, Begraaf- en Lidmatenboeken(DTBL) Trouwregister Hervormde gemeente Harlingen 1656-1708 Inventarisnr.: 332

    

     zoon ??

     Leeuwarden, huwelijken 1689 Vermelding: Ondertrouw op 2 november 1689 Man : Jurien Isacqs Groenewolt afkomstig van Harlingen Vrouw : Lyntie Bentis afkomstig van Leeuwarden Opmerking : hij is koekbakker Gestandaardiseerde namen: JURJEN ISAAKS en LIENTJE BINKES Bron: Collectie Doop-, Trouw-, Begraaf- en Lidmatenboeken(DTBL) Trouwregister Gerecht Leeuwarden 1682-1692 Inventarisnr.: 905

    

     Leeuwarden, huwelijken 1689 Vermelding: Bevestiging huwelijk op 17 november 1689 Man : Jurien Isacqs Groenewolt afkomstig van Harlingen Vrouw : Lyntie Bentis afkomstig van Leeuwarden Gestandaardiseerde namen: JURJEN ISAAKS en LIENTJE BINKES Bron: Collectie Doop-, Trouw-, Begraaf- en Lidmatenboeken(DTBL) Trouwregister Hervormde gemeente Leeuwarden 1688-1693 Inventarisnr.: 982

    

     Leeuwarden, huwelijken 1718 Vermelding: Ondertrouw op 11 maart 1718 Man : Isaacq Groenewolt afkomstig van Leeuwarden Vrouw : Sjoukje Pyters Algra afkomstig van Leeuwarden Opmerking : hij is stadskoopmansbode Gestandaardiseerde namen: ISAAK en SJOUKJE PIETERS Bron: Collectie Doop-, Trouw-, Begraaf- en Lidmatenboeken(DTBL) Trouwregister Gerecht Leeuwarden 1713-1725 Inventarisnr.: 908

    

     Leeuwarden, huwelijken 1718 Vermelding: Attestatie afgegeven op 27 maart 1718 Man : Isaacq Groenewolt afkomstig van Leeuwarden Vrouw : Sjoukje Pyters Algra afkomstig van Leeuwarden Opmerking : met attestatie naar Hardegarijp Gestandaardiseerde namen: ISAAK en SJOUKJE PIETERS Bron: Collectie Doop-, Trouw-, Begraaf- en Lidmatenboeken(DTBL) Trouwregister Hervormde gemeente Leeuwarden 1714-1720 Inventarisnr.: 987

    

     Menaldumadeel, dopen, doopjaar 1718 Dopeling: niet genoemd Gedoopt op 27 maart 1718 in Engelum Kind van Isaac Groenewold en Sjoukjen Algera Opm.: Gehuwd te Hardegarijp op 27 maart 1718 Gestandaardiseerde namen (voornaam en patroniem): Vader : ISAAK Moeder : SJOUKJE Bron: Collectie Doop-, Trouw-, Begraaf- en Lidmaatboeken (DTBL) Herv. gem. Engelum, doop 1645-1811 Inventarisnr. : 514

         

     Menaldumadeel, dopen, doopjaar 1719 Dopeling: Douwe Feje Gedoopt op 5 maart 1719 in Engelum Kind van Isaac Groenewold, stadskoopmansbode op Amsterdam en Sjoukjen Algera Gestandaardiseerde namen (voornaam en patroniem): Dopeling : DOUWE of DOUWTJE Vader : ISAAK, stadskoopmansbode op Amsterdam Moeder : SJOUKJE Bron: Collectie Doop-, Trouw-, Begraaf- en Lidmaatboeken (DTBL) Herv. gem. Engelum, doop 1645-1811 Inventarisnr. : 514

         

     Menaldumadeel, dopen, doopjaar 1719

     Dopeling: Douwe Feje

     Gedoopt op 5 maart 1719 in Engelum

     Kind van Isaac Groenewold en Sjoukjen Algera

    

     Opm.: De moeder is overleden op 15 augustus en begraven op

     18 augustus 1773

    

     Gestandaardiseerde namen (voornaam en patroniem):

     Dopeling  : DOUWE of DOUWTJE

     Vader   : ISAAK

     Moeder  : SJOUKJE

     Bron:         Collectie Doop-, Trouw-, Begraaf- en Lidmaatboeken (DTBL)

     Herv. gem. Engelum, doop 1645-1811

     Inventarisnr. : 514

    

     Leeuwarden overlijden/begraven 1725 Begraven: Isacq Groenewoudt Datum : 22 maart 1725 Begraven bij de Jacobijnerkerk Gestandaardiseerde namen (voornaam en patroniem): Persoon: ISAAK Bron: Collectie Doop-, Trouw-, Begraaf- en Lidmaatboeken (DTBL) Gemeente Leeuwarden, register van begravenen of overledenen 1723-1739 Inventarisnr.: 918.

 

                             Kinderen uit dit huwelijk:

 

                      i.     Jan Isaaks Groenuout #12953, gedoopt 26 mei 1650 te Harlingen (Harns), gem. Barradeel, Friesland [bron: tresoar

                             Harlingen, dopen, doopjaar 1650 Dopeling: Jan Gedoopt op 26 mei 1650 in Harlingen Kind van Iesack Jansen Groeneuout en Antie Tomes Saluarda Gestandaardiseerde namen (voornaam en patroniem): Dopeling : JAN of JANKE Vader : ISAAK JANS Moeder : ANTJE THOMAS Bron: Collectie Doop-, Trouw-, Begraaf- en Lidmaatboeken (DTBL) Herv. gem. Grote Kerk Harlingen, doop 1613-1651 Inventarisnr. : 322 ], geloof 1650 Hervormd. 

                               bron: http://www.angelfire.com/vt/sneuper/varendpersoneel.htm

                             JAN GROENENWOUT. 1681. Kapitein op t'jagt der Heren Raden ter Admiraliteit. Was een zoon van Isack Jansen Groenwout en Antie Thomas Salverda. Hij werd gedoopt op 26 Mei 1650, huwde op 31 Juli 1681 met Hillegonda Santstra dochter van Kapitein Ruyrd Janssen Sanstra en overleed 14 Juni 1714.

 

                      ii.    Tomes Isaaks Groenewolt #12954, gedoopt 18 jan 1652 te Harlingen (Harns), gem. Barradeel, Friesland [bron: tresoar            Harlingen, dopen, doopjaar 1652 Dopeling: Tomes Gedoopt op 18 januari 1652 in Harlingen Zoon van Iesack Jansen Groenewolt en Antie Tomes Gestandaardiseerde namen (voornaam en patroniem): Dopeling : THOMAS Vader : ISAAK JANS Moeder : ANTJE THOMAS Bron: Collectie Doop-, Trouw-, Begraaf- en Lidmaatboeken (DTBL) Herv. gem. Grote Kerk Harlingen, doop 1651-1675 Inventarisnr. : 323 ], geloof 1652 Hervormd.

 

                      iii.    Thoomes Isaaks #12958, gedoopt 8 aug 1658 te Harlingen (Harns), gem. Barradeel, Friesland, geloof 1658 Hervormd.

 

            12.      iv.    Hendrikje Isaaks Groenwolt #11993.

 

                      v.     Jan Isaaks Groenerwolt #12955, gedoopt 13 aug 1665 te Harlingen (Harns), gem. Barradeel, Friesland [bron: tresoar         Harlingen, dopen, doopjaar 1665 Dopeling: Jan Gedoopt op 13 augustus 1665 in Harlingen Kind van Yesack Groenerwolt en Antje Toomes Opm.: Doop in de Westerkerk Gestandaardiseerde namen (voornaam en patroniem): Dopeling : JAN of JANKE Vader : ISAAK Moeder : ANTJE THOMAS Bron: Collectie Doop-, Trouw-, Begraaf- en Lidmaatboeken (DTBL) Herv. gem. Grote Kerk Harlingen, doop 1651-1675 Inventarisnr. : 323 ], geloof 1665 Hervormd. 

                               bron: http://www.angelfire.com/vt/sneuper/varendpersoneel.htm

                             JAN GROENENWOUT. 1681. Kapitein op t'jagt der Heren Raden ter Admiraliteit. Was een zoon van Isack Jansen Groenwout en Antie Thomas Salverda. Hij werd gedoopt op 26 Mei 1650, huwde op 31 Juli 1681 met Hillegonda Santstra dochter van Kapitein Ruyrd Janssen Sanstra en overleed 14 Juni 1714.

           

                      vi.    Abraham Isaaks Groenwolt #12956, gedoopt 20 okt 1667 te Harlingen (Harns), gem. Barradeel, Friesland [bron: tresoar            Harlingen, dopen, doopjaar 1667 Dopeling: Abraham Gedoopt op 20 oktober 1667 in Harlingen Zoon van Yesack Groenwolt en Antje Thoomes Opm.: Doop in de Westerkerk Gestandaardiseerde namen (voornaam en patroniem): Dopeling : ABRAHAM Vader : ISAAK Moeder : ANTJE THOMAS Bron: Collectie Doop-, Trouw-, Begraaf- en Lidmaatboeken (DTBL) Herv. gem. Grote Kerk Harlingen, doop 1651-1675 Inventarisnr. : 323 ], geloof 1667 Hervormd.

 

                      vii.   Aeltie Isaaks Groenewout #12957, gedoopt 7 apr 1671 te Harlingen (Harns), gem. Barradeel, Friesland [bron: tresoar         Harlingen, dopen, doopjaar 1671 Dopeling: Aeltie Gedoopt op 7 april 1671 in Harlingen Kind van Isaack Groenewout en Antie Toomes Gestandaardiseerde namen (voornaam en patroniem): Dopeling : EELSE of AALTJE Vader : ISAAK Moeder : ANTJE THOMAS Bron: Collectie Doop-, Trouw-, Begraaf- en Lidmaatboeken (DTBL) Herv. gem. Grote Kerk Harlingen, doop 1651-1675 Inventarisnr. : 323 ], geloof 1671 Hervormd.

 

Vierde generatie

 

8.   Ydtie Lammerts Salwarda #5698, overige namen Yttie Lammerts Salvarda [DTBL Tresoar], overige namen Yttie Lamberts Salwerda [bron:  http://www.tresoar.nl/   DTBL], overige namen Ittje Lammerts Salverda [bron:  http://www.tresoar.nl/    DTBL], overige namen Ytje Lamberts Salverda [bron:  http://www.tresoar.nl/   DTBL], overige namen Ietje Lammerts [bron:  http://www.tresoar.nl/   DTBL], overige namen Itje Lammerts Salvarda [bron: DTBL Tresoar], overige namen Ietje Lammerts Salverda, geboren ca 1663 te Franeker (Frjentsjer), gem. Franekeradeel, Friesland [bron:  http://www.tresoar.nl/   DTBL], overleden 24 okt 1747 te Franeker (Frjentsjer), gem. Franekeradeel, Friesland, begraven 1747 te Sint Martinikerk te Franeker [bron: http://home.wanadoo.nl/mpaginae/Franeker/Cannegieter.htm 

    

     volgens: Register van grafzerken in de Martinikerk te Franeker

     bron: Dominicus Cannegieter: Grafsteenen, lijkgedichten, gedenkteekenen

     en wapenborden in de Sint Martinikerk te Franeker

     SALVERDA, IETJE/YTTIE LAMMERTS 1747 * 24-10, ca. 84 j. * 201

    

     bron: Friezen uit vroeger eeuwen: opschriften uit Friesland, 1280-1811

     grafsteen, Martinikerk; bron: GS FRA

     Ao 1747 den 24 octbr is in den heere gerust de eerbaere deugtrijke Yttie Lammerts Salverda laeste wedu wyl: do Aggeus Eidsma in leven predicant tot Tzum out synde ontrent 84 iaeren en leit alhier begraven], geloof 1686 Hervormd, afkomstig voor 1695 van Franeker (Frjentsjer), gem. Franekeradeel, Friesland.

 

     Zij trouwde (1) Taco Jelles #7785, ondertrouw 6 nov 1686 te Franeker (Frjentsjer), gem. Franekeradeel, Friesland [bron: Ondertrouwregister Gerecht Franeker, 1686

         DTB nr:    246, 1677 - 1700

     Vermelding:    Proclamatie van 6 november 1686

            Man:    Taco Jelles, Franeker

          Vrouw:    Ydtie Lammerts  Salwarda, Franeker

             NB:    steenhouwer

     Gestandaardiseerde namen: TEEKE JELLES en IETJE LAMMERTS

    

     bron: Franeker, huwelijken 1686 Vermelding: Proclamatie op 6 november 1686 Man : Taco Jelles afkomstig van Franeker Vrouw : Ydtie Lammerts Salwarda afkomstig van Franeker Opmerking : steenhouwer Gestandaardiseerde namen: TEEKE JELLES en IETJE LAMMERTS Bron: Collectie Doop-, Trouw-, Begraaf- en Lidmatenboeken(DTBL) Ondertrouwregister Gerecht Franeker 1677-1700 Inventarisnr.: 246 ], ondertrouw 21 nov 1686 te Franeker (Frjentsjer), gem. Franekeradeel, Friesland [bron: http://gen-ned.smitskids.nl/9934.html

     bron:  tresoar              Trouwregister Hervormde gemeente Franeker, 1699

         DTB nr:    262, 1683 - 1732

     Vermelding:    Attestatie afgegeven 24 september 1699

            Man:    Aggeus Eydsma, Tzum

          Vrouw:    Ittje Lammerts Salverda, Franeker

             NB:    predikant; zij is weduwe NB

    

     Gestandaardiseerde namen: AGE en IETJE LAMMERTS], getrouwd 29 nov 1686 te Franeker (Frjentsjer), gem. Franekeradeel, Friesland [bron: Trouwregister Hervormde gemeente Franeker, 1686

         DTB nr:    262, 1683 - 1732

     Vermelding:    Attestatie afgegeven 29 november 1686

            Man:    Taco Jelles, Franeker

          Vrouw:    Itje Lammerts  Salvarda, Franeker

             NB:    mr.steenhouwer, attestatie naar Achlum

     Gestandaardiseerde namen: TEEKE JELLES en IETJE LAMMERTS

    

     bron: Franeker, huwelijken 1686 Vermelding: Attestatie afgegeven op 29 november 1686 Man : Taco Jelles afkomstig van Franeker Vrouw : Itje Lammerts Salvarda afkomstig van Franeker Opmerking : mr. steenhouwer, attestatie naar Achlum Gestandaardiseerde namen: TEEKE JELLES en IETJE LAMMERTS Bron: Collectie Doop-, Trouw-, Begraaf- en Lidmatenboeken(DTBL) Trouwregister Hervormde gemeente Franeker 1683-1732 Inventarisnr.: 262 ], geboren van Franeker (Frjentsjer), gem. Franekeradeel, Friesland, beroep 1686 meester steenhouwer, geloof 1686 Hervormd.

    

     Zij trouwde (2) Hercke Ydema #5700, overige namen Heercke Ydama [DTBL Tresoar], getrouwd 21 jul 1695 te Franeker (Frjentsjer), gem. Franekeradeel, Friesland [bron: tresoar         Trouwregister Hervormde gemeente Franeker, 1695               DTB nr:    262, 1683 - 1732

     Vermelding:    Bevestiging huwelijk van 21 juli 1695

            Man:    Heercke Ydama, Franeker

          Vrouw:    Yttie Lammerts  Salvarda, Franeker

             NB:    koopman; zij is weduwe NB

     Gestandaardiseerde namen: HEERKE en IETJE LAMMERTS

    

     bron: Franeker, huwelijken 1695 Vermelding: Bevestiging huwelijk op 21 juli 1695 Man : Heercke Ydama afkomstig van Franeker Vrouw : Yttie Lammerts Salvarda afkomstig van Franeker Opmerking : koopman, zij is weduwe, NB Gestandaardiseerde namen: HEERKE en IETJE LAMMERTS Bron: Collectie Doop-, Trouw-, Begraaf- en Lidmatenboeken(DTBL) Trouwregister Hervormde gemeente Franeker 1683-1732 Inventarisnr.: 262

    

     ], geboren van Franeker (Frjentsjer), gem. Franekeradeel, Friesland, overleden voor 1699, beroep 1695 koopman.

    

     Zij trouwde (3) Ageus Eydsma #5699, overige namen Age Eydzes [bron:  www.familysearch.org ], overige namen Aggeus Eydsma [bron:  http://www.tresoar.nl/   DTBL], overige namen Aggeus Eeysema [bron:  http://www.tresoar.nl/   DTBL], overige namen Age Eidses Eidsma, overige namen Age Eises Eidsma, ondertrouw 9 sep 1699 te Franeker (Frjentsjer), gem. Franekeradeel, Friesland [bron: Ondertrouwregister Gerecht Franeker, 1699

         DTB nr:    246, 1677 - 1700

     Vermelding:    Proclamatie van 9 september 1699

            Man:    Aggeus Eeysema, Driesum

          Vrouw:    Yttie Lamberts  Salwerda, Franeker

             NB:    weduwe van Hercke Ydema NB

     Gestandaardiseerde namen: AGE en IETJE LAMMERTS

    

     bron: Franeker, huwelijken 1699 Vermelding: Proclamatie op 9 september 1699 Man : Aggeus Eeysema afkomstig van Driesum Vrouw : Yttie Lamberts Salwerda afkomstig van Franeker Opmerking : weduwe van Hercke Ydema, NB Gestandaardiseerde namen: AGE en IETJE LAMMERTS Bron: Collectie Doop-, Trouw-, Begraaf- en Lidmatenboeken(DTBL) Ondertrouwregister Gerecht Franeker 1677-1700 Inventarisnr.: 246 ], getrouwd 24 sep 1699 te Tzum, gem. Franekeradeel, Friesland [bron:  http://www.tresoar.nl             Trouwregister Hervormde gemeente Franeker, 1699

         DTB nr:    262, 1683 - 1732

     Vermelding:    Attestatie afgegeven 24 september 1699

            Man:    Aggeus Eydsma, Tzum

          Vrouw:    Ittje Lammerts Salverda, Franeker

             NB:    predikant; zij is weduwe NB

     Gestandaardiseerde namen: AGE en IETJE LAMMERTS

    

     bron: Trouwregister Hervormde gemeente Tzum, 1699

         DTB nr:    286, 1647 - 1811

     Vermelding:    Bevestiging huwelijk van 24 september 1699, Tzum

            Man:    Ageus Eydsma, Tzum

          Vrouw:    Ytje Lamberts Salverda, Franeker

             NB:    Hij is predikant

     Gestandaardiseerde namen: AGE en IETJE LAMMERTS

    

     bron: Franeker, huwelijken 1699 Vermelding: Attestatie afgegeven op 24 september 1699 Man : Aggeus Eydsma afkomstig van Tzum Vrouw : Ittje Lammerts Salverda afkomstig van Franeker Opmerking : predikant, zij is weduwe, NB Gestandaardiseerde namen: AGE en IETJE LAMMERTS Bron: Collectie Doop-, Trouw-, Begraaf- en Lidmatenboeken(DTBL) Trouwregister Hervormde gemeente Franeker 1683-1732 Inventarisnr.: 262

    

     bron: Franekeradeel, huwelijken 1699 Vermelding: Bevestiging huwelijk op 24 september 1699 Man : Ageus Eydsma afkomstig van Tzum Vrouw : Ytje Lamberts Salverda afkomstig van Franeker Opmerking : hij is predikant Gestandaardiseerde namen: AGE en IETJE LAMMERTS Bron: Collectie Doop-, Trouw-, Begraaf- en Lidmatenboeken(DTBL) Trouwregister Hervormde gemeente Tzum 1647-1811 Inventarisnr.: 286 ], geboren te Tzum, gem. Franekeradeel, Friesland [bron:  http://www.tresoar.nl ], (zoon van Eydze Ages #7880) gedoopt 21 sep 1659 te Franeker (Frjentsjer), gem. Franekeradeel, Friesland [bron: www.familysearch.org ], overleden 2 aug 1720 te Tzum, gem. Franekeradeel, Friesland [bron:  www.familysearch.org  vermeld ovl 28 aug 1720], begraven 1720 te Tzum, gem. Franekeradeel, Friesland [bron: Dominicus Cannegieter: Grafsteenen, lijkgedichten, gedenkteekenen en wapenborden in de Sint Martinikerk te Franeker

    

     bron: Friezen uit vroeger eeuwen: opschriften uit Friesland, 1280-1811

     Grafsteen, in de kerk; bron: GS FRD

     Ao 1720 den 2 aug. Stierf den eerw. En gods: do Ag[geus] Eidsma bedienaer des goddelijken woords i[n de]n dorpe Tzum oldt omtrent 61 iaaren ende leit alhier begraven], beroep 1699 predikant te Tzum [ http://www.tresoar.nl/   DTBL

     zie ovl Yttie Salverda], beroep  - 1720 dominee, geloof 1699 Hervormd, afkomstig voor 1699 van Driesum, Friesland.

 

                             Kinderen uit dit huwelijk:

 

                      i.     Johannes Eidsma #10634, geboren 6 feb 1715 te Franeker (Frjentsjer), gem. Franekeradeel, Friesland [bron:  http://gen-ned.smitskids.nl/2737.html ].

 

                             Hij trouwde Ynske Lambartus van Houwerda #10635, geboren 25 dec 1718 te Franeker (Frjentsjer), gem. Franekeradeel, Friesland [bron: http://gen-ned.smitskids.nl/2737.html ], (dochter van Lambartus Hylarides van Houwarda #10636 en Cornelia Wellens #10637) overleden [een mogelijkm ovl   ((komt niet overeen met geb.))

                             bron: http://home.wanadoo.nl/mpaginae/Franeker/Cannegieter.htm

                            

                             volgens: Register van grafzerken in de Martinikerk te Franeker

                             bron: Dominicus Cannegieter: Grafsteenen, lijkgedichten, gedenkteekenen

                             en wapenborden in de Sint Martinikerk te Franeker

                             HOUWERDA, YNSKE VAN 1754 * 27-6, 49 j. 9 m. * 76].  Ynske: bron: http://gen-ned.smitskids.nl/2735.html

                             hier zijn meer voorouders van Houwerda.

 

9.   Antje Lammerts Salvarda #6737, overige namen Anna Salverda [27 jul 1709

      1 okt 1734], geboren 1666 van Franeker (Frjentsjer), gem. Franekeradeel, Friesland [bron: http://www.tresoar.nl/

       DTBL], overleden 1 okt 1734 te Franeker (Frjentsjer), gem. Franekeradeel, Friesland [volgens: Register van grafzerken in de Martinikerk te Franeker

     bron: Dominicus Cannegieter: Grafsteenen, lijkgedichten, gedenkteekenen en wapenborden in de Sint Martinikerk te Franeker

     SALVERDA, ANNA 1734 * 1-10, 68 j. * 201], begraven 1734 te Sint Martinikerk te Franeker [Friezen uit vroeger eeuwen: opschriften uit Friesland, 1280-1811

     grafsteen, Martinikerk; bron: GS FRA

     Ao 1734 den 1 october is in de heere gerust de eerbare Anna Salverda weduwe van de olde burgemeester Aemilus Iacobides oud 68 iaeren en leit alhier begraven], geloof 1692 Hervormd.

 

     Zij trouwde Aemilius Jacobides #6738, overige namen Amilius Jacobides [DTBL Tresoar], overige namen Aemilus Iacobides, overige namen Emilius Jacobs [bron:  http://www.tresoar.nl/   DTBL], overige namen Aemilius Iacobides, ondertrouw 16 jan 1692 te Franeker (Frjentsjer), gem. Franekeradeel, Friesland [bron: Ondertrouwregister Gerecht Franeker, 1692       DTB nr:    246, 1677 - 1700

     Vermelding:    Proclamatie van 16 januari 1692

            Man:    Amilius Jacobides, Franeker

          Vrouw:    Antie Lammerts  Salvarda, Franeker

             NB:    vroedsman, apotheker

     Gestandaardiseerde namen: EMILIUS en ANTJE LAMMERTS

    

     bron: Franeker, huwelijken 1692 Vermelding: Proclamatie op 16 januari 1692 Man : Amilius Jacobides afkomstig van Franeker Vrouw : Antie Lammerts Salvarda afkomstig van Franeker Opmerking : vroedsman, apotheker Gestandaardiseerde namen: EMILIUS en ANTJE LAMMERTS Bron: Collectie Doop-, Trouw-, Begraaf- en Lidmatenboeken(DTBL)

     bron: Ondertrouwregister Gerecht Franeker 1677-1700 Inventarisnr.: 246 ], getrouwd 31 jan 1692 te Franeker (Frjentsjer), gem. Franekeradeel, Friesland [bron:  http://www.tresoar.nl/   DTBL 

      bron: Trouwregister Hervormde gemeente Franeker, 1692            DTB nr:    262, 1683 - 1732

     Vermelding:    Bevestiging huwelijk van 31 januari 1692

            Man:    Aemilius Jacobides, Franeker

          Vrouw:    Antje Lammerts Salverda, Franeker

             NB:    apotheker, vroedsman

     Gestandaardiseerde namen: EMILIUS en ANTJE LAMMERTS

    

     bron: Franeker, huwelijken 1692 Vermelding: Bevestiging huwelijk op 31 januari 1692 Man : Aemilius Jacobides afkomstig van Franeker Vrouw : Antje Lammerts Salverda afkomstig van Franeker Opmerking : apotheker, vroedsman Gestandaardiseerde namen: EMILIUS en ANTJE LAMMERTS Bron: Collectie Doop-, Trouw-, Begraaf- en Lidmatenboeken(DTBL) Trouwregister Hervormde gemeente Franeker 1683-1732 Inventarisnr.: 262 ], geboren ± 1642 van Franeker (Frjentsjer), gem. Franekeradeel, Friesland, overleden 27 jul 1709 te Franeker (Frjentsjer), gem. Franekeradeel, Friesland [volgens cannegieter grafschriften:

     Register van grafzerken inde Martinikerk te Franeker

     JACOBIDES, AEMILIUS 1709 * 27-7, 67 j. * 56 - vroedsman, burgemeester, apotheker, ouderling, kerkvoogd

    

     bron: Friezen uit vroeger eeuwen: opschriften uit Friesland, 1280-1811

     grafsteen, Martinikerk; bron: GS FRA

     Anno 1709 den 27 july is in den heere gerust Amilius Jacobides apothecarius oud burgemeester ouderling en kerckvoogd alhier ter stede out 67 jaaren en leit alhier begraven], begraven 1709 te Sint Martinikerk te Franeker [volgens cannegieter grafschriften:

     Register van grafzerken inde Martinikerk te Franeker

     JACOBIDES, AEMILIUS 1709 * 27-7, 67 j. * 56 - vroedsman, burgemeester, apotheker, ouderling, kerkvoogd

    

     bron: Friezen uit vroeger eeuwen: opschriften uit Friesland, 1280-1811

     grafsteen, Martinikerk; bron: GS FRA

     Anno 1709 den 27 july is in den heere gerust Amilius Jacobides apothecarius oud burgemeester ouderling en kerckvoogd alhier ter stede out 67 jaaren en leit alhier begraven], geloof 1675 Hervormd, beroep 1675 - 1700 apotheker, apothecarius, beroep 1675 - 1685 hopman, oud-hopman, beroep 1690 - 1692 vroedsman, beroep 1698 - 1700 burgemeester, beroep 1696 old burgemeester en ouderling, beroep kerkvoogd, afkomstig voor 1675 van Franeker (Frjentsjer), gem. Franekeradeel, Friesland.  Aemilius: bron: tresoar

     uit eerder huwelijk:

    

     Franeker, huwelijken 1675 Vermelding: Proclamatie op 2 oktober 1675 Man : Emilius Jacobides afkomstig van Franeker Vrouw : Antie Abes Alkama afkomstig van Franeker Opmerking : weduwe van R.Tjepkes Abbema Gestandaardiseerde namen: EMILIUS en ANTJE ABES Bron: Collectie Doop-, Trouw-, Begraaf- en Lidmatenboeken(DTBL) Ondertrouwregister Gerecht Franeker 1658-1677 Inventarisnr.: 245

    

     Franeker, huwelijken 1675 Vermelding: Bevestiging huwelijk op 17 oktober 1675 Man : Eemilius Jacobides afkomstig van Franeker Vrouw : Antje Aebes Alckama afkomstig van Franeker Opmerking : apotheker, hopman, NB Gestandaardiseerde namen: EMILIUS en ANTJE EEBES Bron: Collectie Doop-, Trouw-, Begraaf- en Lidmatenboeken(DTBL) Trouwregister Hervormde gemeente Franeker 1650-1683 Inventarisnr.: 261

         

     Franeker, dopen, doopjaar 1678 Dopeling: Hiltje Gedoopt op 8 december 1678 in Franeker Kind van Emilius Jacobides, oud-hopman en niet genoemde moeder Gestandaardiseerde namen (voornaam en patroniem): Dopeling : HIELKE of HILTJE Vader : EMILIUS, oud-hopman Bron: Collectie Doop-, Trouw-, Begraaf- en Lidmaatboeken (DTBL) Herv. gem. Franeker, doop 1649-1690 Inventarisnr. : 256

    

     Franeker, dopen, doopjaar 1680 Dopeling: Jacob Gedoopt op 30 september 1680 in Franeker Kind van Emilius Jacobides, apothecarius en hopman en niet genoemde moeder Gestandaardiseerde namen (voornaam en patroniem): Dopeling : JAKOB of JAKOBJE Vader : EMILIUS, apothecarius en hopman Bron: Collectie Doop-, Trouw-, Begraaf- en Lidmaatboeken (DTBL) Herv. gem. Franeker, doop 1649-1690 Inventarisnr. : 256

    

     Franeker, dopen, doopjaar 1685 Dopeling: Rintje Gedoopt op 19 maart 1685 in Franeker Kind van Emilius Jacobides, hopman en niet genoemde moeder Gestandaardiseerde namen (voornaam en patroniem): Dopeling : RINTJE of REINTJE Vader : EMILIUS, hopman Bron: Collectie Doop-, Trouw-, Begraaf- en Lidmaatboeken (DTBL) Herv. gem. Franeker, doop 1649-1690 Inventarisnr. : 256

    

     Franeker, dopen, doopjaar 1690 Dopeling: Jacobus Gedoopt op 20 november 1690 in Franeker Zoon van Emilius Jacobides, dr. vroedsman en niet genoemde moeder Gestandaardiseerde namen (voornaam en patroniem): Dopeling : JAKOB Vader : EMILIUS, dr. vroedsman Bron: Collectie Doop-, Trouw-, Begraaf- en Lidmaatboeken (DTBL) Herv. gem. Franeker, doop 1690-1739 Inventarisnr. : 257

         

     +++++

     Franeker, huwelijken 1729 Vermelding: Attestatie afgegeven op 19 oktober 1729 Man : Abraham Castel afkomstig van Bolsward Vrouw : Ysabella Aemilius afkomstig van Franeker Opmerking : secretaris van Wonseradeel, zij is weduwe, NB Gestandaardiseerde namen: ABRAHAM en ISABELLA EMILIUS Bron: Collectie Doop-, Trouw-, Begraaf- en Lidmatenboeken(DTBL) Trouwregister Hervormde gemeente Franeker 1683-1732 Inventarisnr.: 262

     +++++

     Franekeradeel, huwelijken 1715 Vermelding: Bevestiging huwelijk op 14 april 1715 Man : Gerrijt Basseleur Vrouw : Isabella AEmilius afkomstig van Franeker Opmerking : hij is luitenant Gestandaardiseerde namen: GERRIT en ISABELLA Bron: Collectie Doop-, Trouw-, Begraaf- en Lidmatenboeken(DTBL) Trouwregister Hervormde gemeente Tzum 1647-1811 Inventarisnr.: 286

     ++++++

     tresoar

     Workum, dopen, doopjaar 1715 Dopeling: Jakoobus Gedoopt op 23 juni 1715 in Workum Kind van Jacobus Jacobides en niet genoemde moeder Gestandaardiseerde namen (voornaam en patroniem): Dopeling : ..... Vader : JAKOB ..... = naam of patroniem komt niet voor in de Thesaurus Bron: Collectie Doop-, Trouw-, Begraaf- en Lidmaatboeken (DTBL) Herv. gem. Workum, doop 1713-1734 Inventarisnr. : 854

 

                             Kinderen uit dit huwelijk:

 

                      i.     Jacobus Jacobides #12911, gedoopt 24 nov 1692 te Franeker (Frjentsjer), gem. Franekeradeel, Friesland [bron: tresoar            Franeker, dopen, doopjaar 1692

                             Dopeling: Jacobus Gedoopt op 24 november 1692 in Franeker

                             Zoon van Emilius Jacobides, apotheker en vroedsman en niet genoemde moeder Gestandaardiseerde namen (voornaam en patroniem): Dopeling : JAKOB Vader : EMILIUS, apotheker en vroedsman Bron: Collectie Doop-, Trouw-, Begraaf- en Lidmaatboeken (DTBL) Herv. gem. Franeker, doop 1690-1739 Inventarisnr. : 257 ], geloof 1692 Hervormd.

 

                      ii.    Yebeltje Jacobides #4676, gedoopt 15 mrt 1694 te Franeker (Frjentsjer), gem. Franekeradeel, Friesland [bron: tresoar         Franeker, dopen, doopjaar 1694

                             Dopeling: Yebeltje Gedoopt op 15 maart 1694 in Franeker

                             Dochter van Emilius Jacobides, burgemeester en niet genoemde moeder

                             Gestandaardiseerde namen (voornaam en patroniem): Dopeling : IEBELTJE Vader : EMILIUS Bron: Collectie Doop-, Trouw-, Begraaf- en Lidmaatboeken (DTBL) Herv. gem. Franeker, doop 1690-1739 Inventarisnr. : 257 ], geloof 1694 Hervormd.

 

                      iii.    Yebeltje Jacobides #12908, gedoopt 18 feb 1696 te Franeker (Frjentsjer), gem. Franekeradeel, Friesland [bron: tresoar            Franeker, dopen, doopjaar 1696

                             Dopeling: Yebeltje Gedoopt op 18 februari 1696 in Franeker

                             Dochter van Aemilius Jacobides, old burgemeester en ouderling en niet genoemde moeder Gestandaardiseerde namen (voornaam en patroniem): Dopeling : IEBELTJE Vader : EMILIUS, old burgemeester en ouderling Bron: Collectie Doop-, Trouw-, Begraaf- en Lidmaatboeken (DTBL) Herv. gem. Franeker, doop 1690-1739 Inventarisnr. : 257 ], geloof 1696 Hervormd.

 

                      iv.    Jacobus Jacobides #12909, gedoopt 19 mei 1698 te Franeker (Frjentsjer), gem. Franekeradeel, Friesland [bron: tresoar            Franeker, dopen, doopjaar 1698

                             Dopeling: Jacobus Gedoopt op 19 mei 1698 in Franeker

                             Zoon van Aemilius Jacobides, burgemeester en niet genoemde moeder

                             Gestandaardiseerde namen (voornaam en patroniem): Dopeling : JAKOB Vader : EMILIUS, burgemeester Bron: Collectie Doop-, Trouw-, Begraaf- en Lidmaatboeken (DTBL) Herv. gem. Franeker, doop 1690-1739 Inventarisnr. : 257 ], geloof 1698 Hervormd.

 

                      v.     Antje Jacobides #12910, gedoopt 25 jan 1700 te Franeker (Frjentsjer), gem. Franekeradeel, Friesland [bron: tresoar         Franeker, dopen, doopjaar 1700

                             Dopeling: Antje Gedoopt op 25 januari 1700 in Franeker

                             Kind van Aemilius Jacobides, apotheker en oud burgemeester en niet genoemde moeder Gestandaardiseerde namen (voornaam en patroniem): Dopeling : ANSKE of ANTJE Vader : EMILIUS, apotheker en oud burgemeester Bron: Collectie Doop-, Trouw-, Begraaf- en Lidmaatboeken (DTBL) Herv. gem. Franeker, doop 1690-1739 Inventarisnr. : 257 ], geloof 1700 Hervormd.

 

10.   Jurian Beerns Salwarda #7780, overige namen Jurjan Beerns Salwerda [bron: DTBL Tresoar], overige namen Jurjen Beerns Salverda [16 okt 1684], overige namen Iurian Beerns Salvarda, overige namen Iurjen Beerns Salverda, geboren ca 1660, afkomstig voor 1683 van Franeker (Frjentsjer), gem. Franekeradeel, Friesland, overleden 11 jun 1734 te Franeker (Frjentsjer), gem. Franekeradeel, Friesland, begraven 1734 te Sint Martinikerk te Franeker [bron:  http://home.wanadoo.nl/mpaginae/Franeker/Cannegieter.htm  

       volgens: Register van grafzerken in de Martinikerk te Franeker

       bron: Dominicus Cannegieter: Grafsteenen, lijkgedichten, gedenkteekenen

       en wapenborden in de Sint Martinikerk te Franeker

       SALVERDA, JURJEN BEERNS 1734 * 11-6, ruim 74 j. * 198 - koopman

      

       bron: http://home.wanadoo.nl/mpaginae/Franeker/Cannegieter.htm

       volgens: Register van grafzerken in de Martinikerk te Franeker

       bron: Dominicus Cannegieter: Grafsteenen, lijkgedichten, gedenkteekenen

       en wapenborden in de Sint Martinikerk te Franeker

       SALVARDA, JURIAN BEERNS * 167

      

       bron: Friezen uit vroeger eeuwen: opschriften uit Friesland, 1280-1811

       grafsteen, Martinikerk; bron: GS FRA

       Anno 1734 den 11 iuni is in den heere gerust de eersaeme coopman Iurjen Beerns Salverda oud ruim 74 iaeren en leit alhier begraven], geloof 1683 Hervormd, beroep  - 1734 koopman.  vader? = 7768

      

       bron: tresoar    Leeuwarden overlijden/begraven 1785 Begraven: een dochter van Jurjen Beerns Datum : 11 december 1785 Begraven op het Jacobijnerkerkhof Gestandaardiseerde namen (voornaam en patroniem): Persoon: JURJEN BERENDS Bron: Collectie Doop-, Trouw-, Begraaf- en Lidmaatboeken (DTBL) Gemeente Leeuwarden, register van begravenen of overledenen 1785-1795 Inventarisnr.: 922.

 

       Hij trouwde Attie Ages Brunia #7781, overige namen Atje Agges Brunia [bron: DTBL Tresoar], overige namen Attie Agges Bruinia, ondertrouw 10 nov 1683 te Franeker (Frjentsjer), gem. Franekeradeel, Friesland [bron: Ondertrouwregister Gerecht Franeker, 1683     DTB nr:    246, 1677 - 1700

       Vermelding:    Proclamatie van 10 november 1683

              Man:    Jurian Beerns  Salwarda, Franeker

            Vrouw:    Attie Ages Brunia, Franeker

               NB:    weduwe van Johannes Ennema

       Gestandaardiseerde namen: JURJEN BERENDS en AATJE AGES

      

       bron: Franeker, huwelijken 1683 Vermelding: Proclamatie op 10 november 1683 Man : Jurian Beerns Salwarda afkomstig van Franeker Vrouw : Attie Ages Brunia afkomstig van Franeker Opmerking : weduwe van Johannes Ennema Gestandaardiseerde namen: JURJEN BERENDS en AATJE AGES Bron: Collectie Doop-, Trouw-, Begraaf- en Lidmatenboeken(DTBL) Ondertrouwregister Gerecht Franeker 1677-1700 Inventarisnr.: 246 ], getrouwd 25 nov 1683 te Franeker (Frjentsjer), gem. Franekeradeel, Friesland [bron: Trouwregister Hervormde gemeente Franeker, 1683                  DTB nr:    262, 1683 - 1732

       Vermelding:    Bevestiging huwelijk van 25 november 1683

              Man:    Jurjan Beerns  Salwerda, Franeker

            Vrouw:    Atje Agges Brunia, Franeker

               NB:    weduwe van Johannes Ennema

       Gestandaardiseerde namen: JURJEN BERENDS en AATJE AGES

      

       Franeker, huwelijken 1683 Vermelding: Bevestiging huwelijk op 25 november 1683 Man : Jurjan Beerns Salwerda afkomstig van Franeker Vrouw : Atje Agges Brunia afkomstig van Franeker Opmerking : weduwe van Johannes Ennema Gestandaardiseerde namen: JURJEN BERENDS en AATJE AGES Bron: Collectie Doop-, Trouw-, Begraaf- en Lidmatenboeken(DTBL) Trouwregister Hervormde gemeente Franeker 1683-1732 Inventarisnr.: 262 ], geboren 30 jun 1654 [bron:  http://www.walmar.nl/inscripties/qryHuwelijken.html

       bron: Friezen uit vroeger eeuwen: opschriften uit Friesland, 1280-1811], (dochter van Age Andries Bruinia #12948 en Teetske Hanses #13272) gedoopt 30 mrt 1662 te Franeker (Frjentsjer), gem. Franekeradeel, Friesland [bron: tresoar  Franeker, dopen, doopjaar 1662 Dopeling: Attie Gedoopt op 30 maart 1662 in Franeker

       Dochter van Age Andries Bruinia en niet genoemde moeder

       Gestandaardiseerde namen (voornaam en patroniem): Dopeling : AATJE Vader : AGE ANDRIES Bron: Collectie Doop-, Trouw-, Begraaf- en Lidmaatboeken (DTBL) Herv. gem. Franeker, doop 1649-1690 Inventarisnr. : 256 ], overleden 00 okt 1684 te Franeker (Frjentsjer), gem. Franekeradeel, Friesland, begraven 16 okt 1684 te Sint Martinikerk te Franeker [bron: Dominicus Cannegieter: Grafsteenen, lijkgedichten, gedenkteekenen en wapenborden in de Sint Martinikerk te Franeker

       BRUINIA, ATJE/ATTIE AGGES 1684 * 16-(10?), 30 j. 3 m. 16 d. * 167

      

       bron: Friezen uit vroeger eeuwen: opschriften uit Friesland, 1280-1811

       grafsteen, Martinikerk; bron: GS FRA

       Anno 1684 den 16 oct is in den heere gerust Attie Agges Bruinia laeste huisvrou van Iurian

       Beerns Salvarda olt 30 iaer en drie maenten en 16 daegen ende leit hier begraven], geloof 1662 Hervormd, afkomstig voor 1683 van Franeker (Frjentsjer), gem. Franekeradeel, Friesland.  Attie: doop komt niet overeen met trouwen

      

       bron: http://www.walmar.nl/inscripties/qryHuwelijken.html geeft aan geboren 1654 en dat komt overeen met de data en opgegeven leeftijd bij begraven in de Sint Martinikerk te Franeker: bron: Dominicus Cannegieter: Grafsteenen, lijkgedichten, gedenkteekenen en wapenborden in de Sint Martinikerk te Franeker

       BRUINIA, ATJE/ATTIE AGGES 1684 * 16-(10?), 30 j. 3 m. 16 d. * 167.

 

                             Kinderen uit dit huwelijk:

 

                      i.     Heyltje Jurjens Salverda #12852, gedoopt 24 aug 1684 te Franeker (Frjentsjer), gem. Franekeradeel, Friesland [bron: tresoar            Franeker, dopen, doopjaar 1684 Dopeling: Heyltje Gedoopt op 24 augustus 1684 in Franeker

                             Dochter van Jurjen Beerns Salverda en niet genoemde moeder

                             Gestandaardiseerde namen (voornaam en patroniem): Dopeling : HEILTJE Vader : JURJEN BERENDS Bron: Collectie Doop-, Trouw-, Begraaf- en Lidmaatboeken (DTBL) Herv. gem. Franeker, doop 1649-1690 Inventarisnr. : 256 ], geloof 1684 Hervormd.

 

                      ii.    Maryke Juriens #12945, gedoopt 28 aug 1687 te Leeuwarden (Ljouwert), Friesland [bron: tresoar

                             Leeuwarden, dopen, doopjaar 1687 Dopeling: Maryke Gedoopt op 28 augustus 1687 in Leeuwarden Dochter van Jurien Beerns en niet genoemde moeder Gestandaardiseerde namen (voornaam en patroniem): Dopeling : MARIA Vader : JURJEN BERENDS Bron: Collectie Doop-, Trouw-, Begraaf- en Lidmaatboeken (DTBL) Herv. gem. Leeuwarden, doop 1685-1689 Inventarisnr. : 934 ], geloof 1687 Hervormd.

 

                      iii.    Joost Juriens #12946, gedoopt 2 sep 1688 te Leeuwarden (Ljouwert), Friesland [bron: tresoar

                             Leeuwarden, dopen, doopjaar 1688 Dopeling: Joost Gedoopt op 2 september 1688 in Leeuwarden Kind van Jurien Beerns en niet genoemde moeder Gestandaardiseerde namen (voornaam en patroniem): Dopeling : JOOST of JOOSTJE Vader : JURJEN BERENDS Bron: Collectie Doop-, Trouw-, Begraaf- en Lidmaatboeken (DTBL) Herv. gem. Leeuwarden, doop 1685-1689 Inventarisnr. : 934 ], geloof 1688 Hervormd.

 

                      iv.    Marike Juriens #12947, gedoopt 13 aug 1690 te Leeuwarden (Ljouwert), Friesland [bron: tresoar

                             Leeuwarden, dopen, doopjaar 1690 Dopeling: Marike Gedoopt op 13 augustus 1690 in Leeuwarden Dochter van Jurien Beerns en niet genoemde moeder Gestandaardiseerde namen (voornaam en patroniem): Dopeling : MARIA Vader : JURJEN BERENDS Bron: Collectie Doop-, Trouw-, Begraaf- en Lidmaatboeken (DTBL) Herv. gem. Leeuwarden, doop 1690-1698 Inventarisnr. : 935 ], geloof 1690 Hervormd.

 

11.   Watse Sybes Salvarda #7774, overige namen Watse Sijbes [dtbl tresoar], geboren ca 1652 [bron:  http://gw4.geneanet.org/index.php3?b=mbdeboer&lang=nl;pz=rogier+jacobus;nz=de+boer;ocz=0;p=sybe+poppes;n=salverda

       Ouders    

       Poppe Lamberts SALVERDA ca 1575-ca 1650

       Ydtie Sybes BAERDT], overleden ca 1680 te Salverd onder Franeker, Friesland [bron:  http://gw4.geneanet.org/index.php3?b=mbdeboer&lang=nl;pz=rogier+jacobus;nz=de+boer;ocz=0;p=sybe+poppes;n=salverda

       Ouders    

       Poppe Lamberts SALVERDA  ca 1575-ca 1650

       Ydtie Sybes BAERDT ], woonde voor 1673 te Franeker (Frjentsjer), gem. Franekeradeel, Friesland, afkomstig voor 1673 te Salverd onder Franeker, Friesland, geloof 1673 Hervormd.

 

       Hij trouwde Claaske Heins #7775, overige namen Claeske Heins [bron: dtbl tresoar], ondertrouw 16 jan 1673 te Franeker (Frjentsjer), gem. Franekeradeel, Friesland [bron: Ondertrouwregister Gerecht Franeker, 1673

           DTB nr:    245, 1658 - 1677

       Vermelding:    Proclamatie van 16 januari 1673

              Man:    Watse Sybes  Salvarda, Franeker

            Vrouw:    Claaske Heins, Menaldum

               NB:    weduwe van Sipke Sytses

       Gestandaardiseerde namen: WATSE SIEBES en KLAASKE HEINS

      

       bron: Franeker, huwelijken 1673 Vermelding: Proclamatie op 16 januari 1673 Man : Watse Sybes Salvarda afkomstig van Franeker Vrouw : Claaske Heins afkomstig van Menaldum Opmerking : weduwe van Sipke Sytses Gestandaardiseerde namen: WATSE SIEBES en KLAASKE HEINS Bron: Collectie Doop-, Trouw-, Begraaf- en Lidmatenboeken(DTBL) Ondertrouwregister Gerecht Franeker 1658-1677 Inventarisnr.: 245

           

       bron: Barradeel, huwelijken 1673

       Vermelding: Bevestiging huwelijk op 28 maart 1673

       Man : Watse Sijbes afkomstig van Salverd (onder Franeker)

       Vrouw : Claeske Heins afkomstig van Wijnaldum

       Gestandaardiseerde namen: WATSE SIEBES en KLAASKE HEINS

       Bron: Collectie Doop-, Trouw-, Begraaf- en Lidmatenboeken(DTBL)

       Trouwregister Hervormde gemeente Minnertsga 1655-1771

       Inventarisnr.: 99

       Op microfiche beschikbaar op de studiezaal van Tresoar ], getrouwd 28 mrt 1673 te Minnertsga, gem. Barradeel, Friesland [bron: Trouwregister Hervormde gemeente Minnertsga, 1673     DTB nr:    99, 1655 - 1771

       Vermelding:    Bevestiging huwelijk van 28 maart 1673

              Man:    Watse Sijbes, Salverd (onder Franeker)

            Vrouw:    Claeske Heins, Wijnaldum

       Gestandaardiseerde namen: WATSE SIEBES en KLAASKE HEINS

      

       bron: Barradeel, huwelijken 1673 Vermelding: Bevestiging huwelijk op 28 maart 1673 Man : Watse Sijbes afkomstig van Salverd (onder Franeker) Vrouw : Claeske Heins afkomstig van Wijnaldum Gestandaardiseerde namen: WATSE SIEBES en KLAASKE HEINS Bron: Collectie Doop-, Trouw-, Begraaf- en Lidmatenboeken(DTBL) Trouwregister Hervormde gemeente Minnertsga 1655-1771 Inventarisnr.: 99 ], geboren ca 1650 te Menaldum, gem. Menaldumadeel, Friesland [bron:  http://gw4.geneanet.org/index.php3?b=mbdeboer&lang=nl;pz=rogier+jacobus;nz=de+boer;ocz=0;p=claaske+heins;n=x;oc=135 ], (dochter van Hein Jans #7806) overleden te Salverd onder Franeker, Friesland [bron:  http://gw4.geneanet.org/index.php3?b=mbdeboer&lang=nl;pz=rogier+jacobus;nz=de+boer;ocz=0;p=claaske+heins;n=x;oc=135 ], woonde voor 1665 te Pingjum, gem. Wonseradeel, Friesland, woonde voor 1673 te Wijnaldum, gem. Barradeel, Friesland, woonde voor 1673 te Menaldum, gem. Menaldumadeel, Friesland, afkomstig voor 1673 van Wijnaldum, gem. Barradeel, Friesland, afkomstig van Menaldum, gem. Menaldumadeel, Friesland, geloof 1673 Hervormd.

 

                             Kinderen uit dit huwelijk:

 

            13.      i.     Sybe Waatses Salverda #19193 geboren op ca 1674.

 

12.   Hendrikje Isaaks Groenwolt #11993, gedoopt 23 sep 1660 te Harlingen (Harns), gem. Barradeel, Friesland [bron: tresoar  Harlingen, dopen, doopjaar 1660 Dopeling: Hendricktje Gedoopt op 23 september 1660 in Harlingen Dochter van Isaca Jansen en Antje Thoomes Gestandaardiseerde namen (voornaam en patroniem): Dopeling : HENDRIKJE Vader : ISAAK JANS Moeder : ANTJE THOMAS Bron: Collectie Doop-, Trouw-, Begraaf- en Lidmaatboeken (DTBL) Herv. gem. Grote Kerk Harlingen, doop 1651-1675 Inventarisnr. : 323 ], overleden 2 nov 1703, woonde voor 1697 te Harlingen (Harns), gem. Barradeel, Friesland, geloof 1660 Hervormd.

 

       Zij trouwde Schelte Pieters Scheltema #11994, getrouwd 18 apr 1697 te Harlingen (Harns), gem. Barradeel, Friesland [bron: tresoar Harlingen, huwelijken 1697 Vermelding: Bevestiging huwelijk op 18 april 1697 Man : Schelte Pieters afkomstig van Harlingen Vrouw : Hendrickien Isaacks Groenwolt afkomstig van Harlingen Gestandaardiseerde namen: SCHELTE PIETERS en HENDRIKJE ISAAKS Bron: Collectie Doop-, Trouw-, Begraaf- en Lidmatenboeken(DTBL) Trouwregister Hervormde gemeente Harlingen 1656-1708 Inventarisnr.: 332 ], (zoon van Pieter Jans Scheltema #19832 en Lolkjen Martens Coolmans #19833) overleden 1733, beroep bouwheer, beroep timmerman, woonde voor 1697 te Harlingen (Harns), gem. Barradeel, Friesland, geloof 1697 Hervormd.  Schelte: bron: http://gw0.geneanet.org/index.php3?b=bergsmit&lang=nl;pz=jacobus+frederik+theodorus;nz=bergman;ocz=0;p=hendrikje;n=groenewoud .

 

                             Kinderen uit dit huwelijk:

 

                      i.     Pieter Scheltes Scheltema #11995, geboren 22 mrt 1702 te Harlingen (Harns), gem. Barradeel, Friesland, overleden 20 okt 1771 te Harlingen (Harns), gem. Barradeel, Friesland, beroep gerechtsbode te Harlingen.

 

Vijfde generatie

 

13.   Sybe Waatses Salverda #19193, overige namen Sijbe Watses, geboren ca 1674 [bron:  http://gw4.geneanet.org/index.php3?b=mbdeboer&lang=nl;pz=rogier+jacobus;nz=de+boer;ocz=0;p=sybe+waatses;n=salverda ], afkomstig voor 1697 te Minnertsga, gem. Barradeel, Friesland.

 

       Hij trouwde Acke Sijtses #19194, getrouwd 4 aug 1697 te Barradeel, Friesland [bron:  http://gw4.geneanet.org/index.php3?b=mbdeboer&lang=nl;pz=rogier+jacobus;nz=de+boer;ocz=0;p=sybe+waatses;n=salverda

      

       bron: Barradeel, huwelijken 1697

       Vermelding: Bevestiging huwelijk op 4 augustus 1697

       Man       : Sijbe Watses afkomstig van Minnertsga

       Vrouw     : Acke Sijtses afkomstig van Klooster Lidlum

            Gestandaardiseerde namen: SIEBE WATSES en AUKJE SIETSES

            Bron: Collectie Doop-, Trouw-, Begraaf- en Lidmatenboeken(DTBL)

       Trouwregister Gerecht Barradeel 1654-1784

       Inventarisnr.: 95

       Op microfiche beschikbaar op de studiezaal van Tresoar], geboren ca 1675, afkomstig voor 1697 te Klooster-Lidlum, Barradeel, Friesland.

 

                             Kinderen uit dit huwelijk:

 

            14.      i.     Trijntje Siebes Salverda #19195 geboren op ca 1705.

 

Zesde generatie

 

14.   Trijntje Siebes Salverda #19195, overige namen Trijntje Sijbes, overige namen Trientje Siebes [ 8 mrt 1734, 12 jul 1737, 20 sep 1739, 29 nov 1740,  1 feb 1742, 15 jun 1744], overige namen Trientje Watses, geboren ca 1705 te Kubaard, gem. Hennaarderadeel, Friesland [bron:  http://gw4.geneanet.org/index.php3?b=mbdeboer&lang=nl;pz=rogier+jacobus;nz=de+boer;ocz=0;p=trijntje+siebes;n=salverda ], afkomstig voor 1729 te Tjerkwerd, gem. Wonseradeel, Friesland.

 

       Zij trouwde Siucke Elings Homminga #19196, overige namen Sjuwke Elings Homminga, overige namen Sjoeke Elings Homminga, overige namen Sjouke Elings [29 jan 1725, 14 jan 1727,  8 mrt 1734, 12 jul 1737,   20 sep 1739, 29 nov 1740,  1 feb 1742, 15 jun 1744], overige namen Elinx, overige namen Sjeuwke Eling, overige namen Joeke Elings, getrouwd 20 aug 1729 te Wonseradeel (Wûnseradiel), Friesland [bron:  http://gw4.geneanet.org/index.php3?b=mbdeboer&lang=nl;pz=rogier+jacobus;nz=de+boer;ocz=0;p=trijntje+siebes;n=salverda

      

       bron: Wonseradeel, huwelijken 1729

       Vermelding: Bevestiging huwelijk op 20 augustus 1729

       Man : Sjeuwke Eling afkomstig van Burgwerd

       Vrouw : Trijntje Sijbes afkomstig van Tjerkwerd

       Opmerking : hij is weduwnaar

       Gestandaardiseerde namen: SJUK ELINGS en TRIJNTJE SIEBES

       Bron: Collectie Doop-, Trouw-, Begraaf- en Lidmatenboeken(DTBL)

       Trouwregister Gerecht Wonseradeel 1720-1734 Inventarisnr.: 789

       Op microfiche beschikbaar op de studiezaal van Tresoar ], geboren ca 1700 [bron:  http://gw4.geneanet.org/index.php3?b=mbdeboer&lang=nl;pz=rogier+jacobus;nz=de+boer;ocz=0;p=trijntje+siebes;n=salverda ], (zoon van Eling Siuckes Homminga #19197 en Gryttie Pieters #19198) overleden 1784 te Tjerkwerd, gem. Wonseradeel, Friesland [bron:  http://gw4.geneanet.org/index.php3?b=mbdeboer&lang=nl;pz=rogier+jacobus;nz=de+boer;ocz=0;p=trijntje+siebes;n=salverda ], afkomstig voor 1729 te Burgwerd, gem. Wonseradeel, Friesland, afkomstig voor 1723 te Tjerkwerd, gem. Wonseradeel, Friesland, attestatie 1 feb 1723.

 

                             Kinderen uit dit huwelijk:

 

                      i.     Ybeltje Siuckes Homminga #19241, overige namen Jbeltie Sjoukes, gedoopt 25 mrt 1731 te Bolsward (Boalsert), Friesland [bron:  http://gw4.geneanet.org/index.php3?b=mbdeboer&lang=nl;pz=rogier+jacobus;nz=de+boer;ocz=0;p=ybeltje+siuckes;n=homminga

                            

                             bron: Bolsward, dopen, doopjaar 1731

                             Dopeling: Jbeltie

                             Gedoopt op 25 maart 1731 in Bolsward

                             Kind van Sjouke Elings en Trientje Siebes

                             Getuige: Elske Jans

                             Gestandaardiseerde namen (voornaam en patroniem):

                             Dopeling  : .....

                             Vader   : SJOUKE ELINGS

                             Moeder  : TRIJNTJE SIEBES

                             Getuige   : ELSKE JANS,

                             ..... = naam of patroniem komt niet voor in de Thesaurus

                             Bron: Collectie Doop-, Trouw-, Begraaf- en Lidmaatboeken (DTBL)

                             R.K. par. H. Martinus Bolsward, doop 1710-1811 Inventarisnr. : 152

                             Op microfiche beschikbaar op studiezaal Tresoar

                             Wijzigingsdatum: 19-12-2005 ], geloof 1731 Rooms Katholiek.

 

                      ii.    Eling Siuckes #19242, overige namen Eelinck Joekes, gedoopt 10 jan 1733 te Bolsward (Boalsert), Friesland [bron:  http://gw4.geneanet.org/index.php3?b=mbdeboer&lang=nl;pz=rogier+jacobus;nz=de+boer;ocz=0;p=eling+siuckes;n=homminga;oc=1

                            

                             een mogelijk kind van dit echtpaar

                             bron: Bolsward, dopen, doopjaar 1733

                             Dopeling: Eelinck

                             Gedoopt op 10 januari 1733 in Bolsward

                             Kind van Joeke Elings en Trientje Watses

                             Aanwezig: Auke Elinx

                             Gestandaardiseerde namen (voornaam en patroniem):

                             Dopeling  : .....

                             Vader   : JOEKE ELINGS

                             Moeder  : TRIJNTJE WATSES

                             Aanwezige : AUKE of AUKJE ELINGS

                             ..... = naam of patroniem komt niet voor in de Thesaurus

                             Bron: Collectie Doop-, Trouw-, Begraaf- en Lidmaatboeken (DTBL)

                             R.K. par. H. Franciscus Bolsward, doop 1724-1811 Inventarisnr. : 153

                             Op microfiche beschikbaar op studiezaal Tresoar

                            

                             Wijzigingsdatum: 19-12-2005], geloof 1733 Rooms Katholiek.  Een mogelijk kind van dit echtpaar.

 

                      iii.    Akke Siuckes Homminga #19243, overige namen Akke Sjoukes, doopnaam Agnes [bron: Bolsward, dopen, doopjaar 1734

                             Dopeling: Akke

                             Gedoopt op 8 maart 1734 in Bolsward

                             Dochter van Sjouke Elings en Trientje Siebes

                             Getuige: Claeske Aukes

                             Opm.: Doopnaam Agnes, getuige in plaats van Sidske Thedes

                             Gestandaardiseerde namen (voornaam en patroniem):

                             Dopeling  : AUKJE

                             Vader   : SJOUKE ELINGS

                             Moeder  : TRIJNTJE SIEBES

                             Getuige   : KLAASKE AUKES,

                             Bron: Collectie Doop-, Trouw-, Begraaf- en Lidmaatboeken (DTBL)

                             R.K. par. H. Martinus Bolsward, doop 1710-1811 Inventarisnr. : 152

                             Op microfiche beschikbaar op studiezaal Tresoar

                            

                             Wijzigingsdatum: 19-12-2005

                             ], geboren te Burgwerd, gem. Wonseradeel, Friesland [bron:  http://gw4.geneanet.org/index.php3?b=mbdeboer&lang=nl;pz=rogier+jacobus;nz=de+boer;ocz=0;p=akke+siuckes;n=homminga ], gedoopt 8 mrt 1734 te Bolsward (Boalsert), Friesland [bron:  http://gw4.geneanet.org/index.php3?b=mbdeboer&lang=nl;pz=rogier+jacobus;nz=de+boer;ocz=0;p=akke+siuckes;n=homminga

                              

                             Bolsward, dopen, doopjaar 1734

                             Dopeling: Akke

                             Gedoopt op 8 maart 1734 in Bolsward

                             Dochter van Sjouke Elings en Trientje Siebes

                             Getuige: Claeske Aukes

                             Opm.: Doopnaam Agnes, getuige in plaats van Sidske Thedes

                             Gestandaardiseerde namen (voornaam en patroniem):

                             Dopeling  : AUKJE

                             Vader   : SJOUKE ELINGS

                             Moeder  : TRIJNTJE SIEBES

                             Getuige   : KLAASKE AUKES,

                             Bron: Collectie Doop-, Trouw-, Begraaf- en Lidmaatboeken (DTBL)

                             R.K. par. H. Martinus Bolsward, doop 1710-1811 Inventarisnr. : 152

                             Op microfiche beschikbaar op studiezaal Tresoar

                             Wijzigingsdatum: 19-12-2005 ], overleden 19 dec 1811 te Oudega (Aldegea), Friesland [bron:  http://gw4.geneanet.org/index.php3?b=mbdeboer&lang=nl;pz=rogier+jacobus;nz=de+boer;ocz=0;p=akke+siuckes;n=homminga ], doopnaam 8 mrt 1734 te Bolsward (Boalsert), Friesland [bron: Bolsward, dopen, doopjaar 1734

                             Dopeling: Akke

                             Gedoopt op 8 maart 1734 in Bolsward

                             Dochter van Sjouke Elings en Trientje Siebes

                             Getuige: Claeske Aukes

                             Opm.: Doopnaam Agnes, getuige in plaats van Sidske Thedes

                             Gestandaardiseerde namen (voornaam en patroniem):

                             Dopeling  : AUKJE

                             Vader   : SJOUKE ELINGS

                             Moeder  : TRIJNTJE SIEBES

                             Getuige   : KLAASKE AUKES,

                             Bron: Collectie Doop-, Trouw-, Begraaf- en Lidmaatboeken (DTBL)

                             R.K. par. H. Martinus Bolsward, doop 1710-1811 Inventarisnr. : 152

                             Op microfiche beschikbaar op studiezaal Tresoar

                             Wijzigingsdatum: 19-12-2005].

 

                             Zij trouwde Lolke Feikes Lolkema #19244, getrouwd 2 mei 1756 te Sensmeer, Friesland [bron:  http://gw4.geneanet.org/index.php3?b=mbdeboer&lang=nl;pz=rogier+jacobus;nz=de+boer;ocz=0;p=akke+siuckes;n=homminga ], geboren [bron:  http://gw4.geneanet.org/index.php3?b=mbdeboer&lang=nl;pz=rogier+jacobus;nz=de+boer;ocz=0;p=lolke+feikes;n=lolkema  ], gedoopt 12 feb 1724 te Sensmeer, Friesland [bron:  http://gw4.geneanet.org/index.php3?b=mbdeboer&lang=nl;pz=rogier+jacobus;nz=de+boer;ocz=0;p=lolke+feikes;n=lolkema  ], overleden 13 okt 1796 te Oudega (Aldegea), Friesland [bron:  http://gw4.geneanet.org/index.php3?b=mbdeboer&lang=nl;pz=rogier+jacobus;nz=de+boer;ocz=0;p=lolke+feikes;n=lolkema ].  Lolke: bron: http://gw4.geneanet.org/index.php3?b=mbdeboer&lang=nl;pz=rogier+jacobus;nz=de+boer;ocz=0;p=akke+siuckes;n=homminga

                            

                             Feike Lolkes Lolkema 1757-/1762 Sibbel Lolkes Lolkema 1761-/1764 Feike Lolkes Lolkema 1762 Sibbeltje Lolkes Lolkema  1764-/1768 Klaske Lolkes Lolkema 1765-1830 Sibbeltje Lolkes Lolkema 1768-1840 Trijntje Lolkes Lolkema 1773 Sjuwke Lolkes Lolkema 1776-1837

                            

                      iv.    Sybe Siuckes Homminga #19245, overige namen Sibe Sjoukes, doopnaam Sabas, geboren te Burgwerd, gem. Wonseradeel, Friesland [bron:  http://gw4.geneanet.org/index.php3?b=mbdeboer&lang=nl;pz=rogier+jacobus;nz=de+boer;ocz=0;p=sybe+siuckes;n=homminga ], gedoopt 12 jul 1737 te Bolsward (Boalsert), Friesland [bron:  http://gw4.geneanet.org/index.php3?b=mbdeboer&lang=nl;pz=rogier+jacobus;nz=de+boer;ocz=0;p=sybe+siuckes;n=homminga

                            

                             bron: Bolsward, dopen, doopjaar 1737

                             Dopeling: Sibe

                             Gedoopt op 12 juli 1737 in Bolsward

                             Zoon van Sjouke Elings en Trientje Siebes

                             Getuige: Lisabeth Willems

                             Opm.: Doopnaam Sabas, getuige in plaats van Claeske Aukes

                             Gestandaardiseerde namen (voornaam en patroniem):

                             Dopeling  : SIEBE

                             Vader   : SJOUKE ELINGS

                             Moeder  : TRIJNTJE SIEBES

                             Getuige   : LIJSBET WILLEMS,

                             Bron: Collectie Doop-, Trouw-, Begraaf- en Lidmaatboeken (DTBL)

                             R.K. par. H. Martinus Bolsward, doop 1710-1811 Inventarisnr. : 152

                             Op microfiche beschikbaar op studiezaal Tresoar

                             Wijzigingsdatum: 19-12-2005] , overleden voor 1811 [bron:  http://gw4.geneanet.org/index.php3?b=mbdeboer&lang=nl;pz=rogier+jacobus;nz=de+boer;ocz=0;p=sybe+siuckes;n=homminga ], geloof 1737 Rooms Katholiek.

 

                             Hij trouwde Grietje Wiebes #19246, geboren ca 1755 [bron:  http://gw4.geneanet.org/index.php3?b=mbdeboer&lang=nl;pz=rogier+jacobus;nz=de+boer;ocz=0;p=grietje+wiebes;n=x;oc=139 ], overleden voor 1811 [bron:  http://gw4.geneanet.org/index.php3?b=mbdeboer&lang=nl;pz=rogier+jacobus;nz=de+boer;ocz=0;p=grietje+wiebes;n=x;oc=139 ].

 

                      v.     Hiske Siuckes Homminga #19247, overige namen Hidke Sjoukes, doopnaam Hedwiges, geboren te Burgwerd, gem. Wonseradeel, Friesland [bron:  http://gw4.geneanet.org/index.php3?b=mbdeboer&lang=nl;pz=rogier+jacobus;nz=de+boer;ocz=0;p=hiske+siuckes;n=homminga ], gedoopt 20 sep 1739 te Bolsward (Boalsert), Friesland [bron:  http://gw4.geneanet.org/index.php3?b=mbdeboer&lang=nl;pz=rogier+jacobus;nz=de+boer;ocz=0;p=hiske+siuckes;n=homminga

                            

                             bron: Bolsward, dopen, doopjaar 1739

                             Dopeling: Hidke

                             Gedoopt op 20 september 1739 in Bolsward

                             Kind van Sjouke Elings en Trientje Siebes

                             Getuige: Sietske Hallards

                             Opm.: Doopnaam Hedwiges, getuige in plaats van Sietske Thedes

                             Gestandaardiseerde namen (voornaam en patroniem):

                             Dopeling  : HIDDE of HITJE

                             Vader   : SJOUKE ELINGS

                             Moeder  : TRIJNTJE SIEBES

                             Getuige   : SIETSE of SIETSKE .....,

                             ..... = naam of patroniem komt niet voor in de Thesaurus

                             Bron: Collectie Doop-, Trouw-, Begraaf- en Lidmaatboeken (DTBL)

                             R.K. par. H. Martinus Bolsward, doop 1710-1811 Inventarisnr. : 152

                             Op microfiche beschikbaar op studiezaal Tresoar

                             Wijzigingsdatum: 19-12-2005 ], geloof 1739 Rooms Katholiek.

 

                             Zij trouwde Ype Menses #19248, getrouwd 23 nov 1766 te Blauwhuis, Friesland [bron:  http://gw4.geneanet.org/index.php3?b=mbdeboer&lang=nl;pz=rogier+jacobus;nz=de+boer;ocz=0;p=hiske+siuckes;n=homminga ], gedoopt 7 feb 1744 te Sensmeer, Friesland [bron:  http://gw4.geneanet.org/index.php3?b=mbdeboer&lang=nl;pz=rogier+jacobus;nz=de+boer;ocz=0;p=ype+menses;n=x;oc=137 ].

 

                      vi.    Auke Siuckes #19249, overige namen Auke Sjoukes, doopnaam Augustinus, geboren te Burgwerd, gem. Wonseradeel, Friesland [bron:  http://gw4.geneanet.org/index.php3?b=mbdeboer&lang=nl;pz=rogier+jacobus;nz=de+boer;ocz=0;p=auke+siuckes;n=homminga ], gedoopt 29 nov 1740 te Bolsward (Boalsert), Friesland [bron:  http://gw4.geneanet.org/index.php3?b=mbdeboer&lang=nl;pz=rogier+jacobus;nz=de+boer;ocz=0;p=auke+siuckes;n=homminga

                            

                             bron: Bolsward, dopen, doopjaar 1740

                             Dopeling: Auke

                             Gedoopt op 29 november 1740 in Bolsward

                             Kind van Sjouke Elings en Trientje Siebes

                             Getuige: Sietske Allards

                             Opm.: Doopnaam Augustinus, kind is overleden, getuige in

                             plaats van Auke Elinx

                             Gestandaardiseerde namen (voornaam en patroniem):

                             Dopeling  : AUKE of AUKJE

                             Vader   : SJOUKE ELINGS

                             Moeder  : TRIJNTJE SIEBES

                             Getuige   : SIETSE of SIETSKE ALLERTS,

                             Bron: Collectie Doop-, Trouw-, Begraaf- en Lidmaatboeken (DTBL)

                             R.K. par. H. Martinus Bolsward, doop 1710-1811 Inventarisnr. : 152

                             Op microfiche beschikbaar op studiezaal Tresoar

                             Wijzigingsdatum: 19-12-2005 ], overleden voor 1 feb 1742 [bron:  http://gw4.geneanet.org/index.php3?b=mbdeboer&lang=nl;pz=rogier+jacobus;nz=de+boer;ocz=0;p=auke+siuckes;n=homminga ], geloof 1740 Rooms Katholiek.

 

                      vii.   Auke Siuckes Homminga #19250, overige namen Auke Sjoukes, doopnaam Augustinus, geboren te Burgwerd, gem. Wonseradeel, Friesland [bron:  http://gw4.geneanet.org/index.php3?b=mbdeboer&lang=nl;pz=rogier+jacobus;nz=de+boer;ocz=0;p=auke+siuckes;n=homminga;oc=1 ], gedoopt 1 feb 1742 te Bolsward (Boalsert), Friesland [bron:  http://gw4.geneanet.org/index.php3?b=mbdeboer&lang=nl;pz=rogier+jacobus;nz=de+boer;ocz=0;p=auke+siuckes;n=homminga;oc=1

                            

                             bron: Bolsward, dopen, doopjaar 1742

                             Dopeling: Auke

                             Gedoopt op 1 februari 1742 in Bolsward

                             Kind van Sjouke Elings en Trientje Siebes

                             Getuige: Sietske Hallards

                             Opm.: Doopnaam Augustinus, getuige in plaats van Claeske Aukes

                             Gestandaardiseerde namen (voornaam en patroniem):

                             Dopeling  : AUKE of AUKJE

                             Vader   : SJOUKE ELINGS

                             Moeder  : TRIJNTJE SIEBES

                             Getuige   : SIETSE of SIETSKE .....,

                             ..... = naam of patroniem komt niet voor in de Thesaurus

                             Bron: Collectie Doop-, Trouw-, Begraaf- en Lidmaatboeken (DTBL)

                             R.K. par. H. Martinus Bolsward, doop 1710-1811 Inventarisnr. : 152

                             Op microfiche beschikbaar op studiezaal Tresoar

                             Wijzigingsdatum: 19-12-2005 ], overleden 14 okt 1804 te Franeker (Frjentsjer), gem. Franekeradeel, Friesland [bron:  http://gw4.geneanet.org/index.php3?b=mbdeboer&lang=nl;pz=rogier+jacobus;nz=de+boer;ocz=0;p=auke+siuckes;n=homminga;oc=1 ], geloof 1742 Rooms Katholiek.

 

            15.      viii.  Pieter Siuckes Homminga #19251.